YOGA LÀ GÌ
Từ điển Anh-Anh của Webster định nghĩa về  Yoga như sau: "Yoga is a system of Hindu philosophy, strict spiritual discipline
practiced to gain control over the forces of one's being to gain occult powers but chiefly to attain union with the Deity or
Universal Spirit."

Tạm dịch sang tiếng Việt như sau: "Yoga là một hệ thống triết lý của Hindu, một kiểu thực hành tâm linh nghiêm ngặt nhằm
dành quyền kiểm soát về toàn bộ sức mạnh của chính người đó hòng đạt được những quyền lực huyền bí, nhưng chủ yếu là để
đạt được sự hòa hợp với Thượng Đế hay Thần Linh Hoàn Vũ." Vậy Yoga chính là một phần của đạo Hindu (Ấn Giáo).

Mục đích của đạo Hindu là để khám phá ra Bản Chất Thật Sự (True Self) của chính mình, vốn là vị chúa tể hay Braham. Làm
thế nào mà những người theo đạo Hindu lại có thể khám phá ra Bản Chất Thật Sự của chính họ, hay của chính vị chúa tể,  đó
chính là thông qua Yoga. Họ xem Yoga như là con đường để tới được sự khám phá về Bản Chất Thật Sự của chính họ hay của
chính vị chúa tể, và họ dùng cách tập thể dục này, cùng với những cách thiền hay chiêm niệm (meditations), và những câu thần
chú cầu thần (mantras) của Ấn Giáo, để đạt được điều đó. Văn chương Hindu nêu rằng: "Cùng đích cốt lõi của Yoga là để đạt
được Sự Tuyệt Đối (braham)" [Trích từ The Shambhala Guide to Yoga do Georg Feuerstein viết ở trang vii - Bhagavad-Gita V.6]
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn