Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP  ngày 5/11/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy
định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý,
hiếm của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành;

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ngày 9/8/2018 về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự do Hội đồng
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành;

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong
giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 5/5/2018  hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về
án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành;

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 về hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của Bộ
luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân ân tối cao ban
hành  

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/9/2017 về biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự,
xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự do Hội đồng Thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao ban hành