• Căn cứ vào Ðiều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo
    Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 của Quốc hội khóa X, kỳ hợp thứ 10;

  • Căn cứ vào Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế;

  • Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình Quốc hội số 05 TTr/CTN ngày 16-11-2006 về việc phê chuẩn Nghị định thư gia
    nhập Hiệp định thành lập tổ chức Thương mại thế giới của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  • Sau khi xem xét Tờ trình Quốc hội số 155/TTr-CP ngày 22-11-2006 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 2410/UBÐN ngày
    27-11-2006 của Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội và trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

                                                QUYẾT NGHỊ

1- Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam được ký ngày 7-11-2006 tại Geneva, Thụy Sĩ (sau đây gọi là Nghị định thư).

2- Áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam được ghi tại Phụ lục đính kèm nghị quyết này và các cam kết khác của Việt Nam
với Tổ chức Thương mại thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết trong Nghị định thư, các phụ lục đính kèm và Báo cáo của Ban công
tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới.

Trong trường hợp quy định của pháp luật Việt Nam không phù hợp với quy định của Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế
giới, Nghị định thư và các tài liệu đính kèm thì áp dụng quy định của Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới, Nghị định
thư và các tài liệu đính kèm.

3- Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách
nhiệm:

a) Rà soát các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết trong Nghị định thư, các Phụ
lục đính kèm và Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới, nhưng
chưa được ghi trong Phụ lục đính kèm nghị quyết này để áp dụng trực tiếp và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

b) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới;
sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền phù hợp với cam kết của Việt Nam với Tổ
chức Thương mại thế giới;

c) Trên cơ sở đánh giá những cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn, những tác động của việc Việt Nam gia nhập Tổ chức
Thương mại thế giới xây dụng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam
với Tổ chức Thương mại thế giới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đẩy mạnh hội nhập sâu rộng vào nền
kinh tế thế giới.

4- Chính phủ tiến hành các thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế
giới của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5- Chính phủ phối hợp với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan ở Trung ương và địa phương
thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của nhân dân cả nước cũng như
đồng bào ta ở nước ngoài về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

6- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-
2006.                          

                                                                                                         
QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN GIA NHẬP WTO

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!