Với dịch vụ này, luật sư của  chúng tôi sẽ giúp bạn đàm phán và soạn thảo các hợp đồng với khách hàng, đối tác và người lao
  động. Một hợp đồng được soạn thảo thích hợp và chuyên nghiệp sẽ hạn chế  tối đa cho bạn các kiện tụng trong tương lai.
  Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn khi quan hệ hợp tác, cộng tác với các đối tác khác. Người lao động, lương
  bổng, lợi ích và thiệt hại trong việc phân phối và mua bán hàng hoá, dịch vụ là các vấn đề có thể dẫn đến những bất đồng và tan
  vỡ của các quan hệ cộng tác và hợp tác. Chúng tôi có thể đàm phán và soạn thảo các thoả thuận chi tiết về trách nhiêm cho
  từng bên tham gia hợp đồng để giúp giảm thiểu các bất đồng trong tương lai.

  Hãy liên lạc với chúng tôi ngay để thảo luận về các lựa chọn của các bạn.
Bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng đều không được xem nhẹ. Chúng phải được kiểm tra một cách cẩn trọng bởi bạn và luật sư
của bạn trước khi bạn ký kết các thoả thuận. Phần lớn các hợp đồng nên phải bao gồm các điều khoản sau đây:

Xác định rõ về loại hợp đồng;

Xác định rõ các bên tham gia hợp đồng;

Giải thích về sự đại diện và tính pháp lý;

Quy định về chia sẻ rủi ro mất mát và bảo hiểm;

Điều kiện thực hiện giao dịch;

Quy định về điều kiện và thời hạn hoàn thành công việc của hợp đồng;

Thời hạn của hợp đồng;

Chia sẽ rủi ro;

Quy định về việc hoàn thành và thời gian khắc phục;

Biên pháp khắc phục và giới hạn pháp lý liên quan đến các thiệt hại từ việc vi phạm hợp đồng;

Quy định về điều kiện không bồi thường và bồi thường thiệt hại;

Quy định về bảo mật và không tiết lộ thông tin;

Quy định về không ký các hợp đồng cạnh tranh;

Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc thanh toán;

Các biện pháp chế tài;

Định nghĩa các từ ngữ trong hợp đồng;

Quy định về trường hợp bất khả kháng;

Ký  kết hợp đồng
DỊCH VỤ SOẠN THẢO VÀ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
MÊNH MANG MỘT MÌNH

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn