Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình:

  Luật HN-GĐ 2014 quy định rõ các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, cụ thể như sau:

Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa
người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được
tôn trọng được pháp luật bảo vệ.

Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau;
không phân biệt đối xử giữa các con.

Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn
nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình:

  Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Cấm các hành vi sau đây:

Cấm kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

Cấm gười đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa vợ, chưa chồng mà kết
hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

Cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm
vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con
rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Cấm yêu sách của cải trong kết hôn;

Cấm Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

Cấm thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn
giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

Cấm bạo lực gia đình;

Cấm Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có
hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

Kết hôn:

  Điều kiện kết hôn và những trường hợp cấm kết hôn:

  Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

  Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

  Các trường hợp đặc biệt khác theo quy định pháp luật.

  Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây:

  Người đang có vợ, có chồng;

  Người mất năng lực hành vi dân sự;

  Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú bác, con cô, con cậu,    
  con là đời thứ ba); giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ
  vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng

           Lưu ý: luật không cấm việc kết hôn giữa anh em nuôi, chị dâu với em chồng hoặc em dâu với anh chồng.

Đăng ký kết hôn:

  Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật  về  hộ tịch.

  Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý. 2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại
  quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

  Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ  chồng.

Quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật:

  Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm
  quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.

  Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái
  pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

  Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện
  theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

  Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

  Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

  Hội liên hiệp phụ nữ.

  Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì quyền đề nghị quan, tổ chức quy định trên yêu
  cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

  Khi có quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật của Tòa án thì cơ quan đăng ký kết hôn xóa đăng ký  kết hôn trong sổ đăng
  kết hôn.

Quan hệ giữa vợ và chồng:

  Về tình nghĩa vợ chồng và các quyền của vợ chồng:

  Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.

  Quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng
  và bảo vệ.

  Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các
  công việc trong gia đình.

  Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công
  tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

  Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.

  Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau.

  Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

  Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn,
  nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

  Về ủy quyền và đại diện cho nhau giữa vợ, chồng:

  Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự
  các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

  Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi
  một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó,
  trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ liên quan.

  Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thì căn cứ vào
  quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải
  quyết việc ly hôn.

  Trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp
  của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác
  hoặc Luật này và các luật liên quan có quy định khác.

  Trong trường hợp vợ, chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh mà vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa
  tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận
  này phải lập thành văn bản.

  Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản tự mình
  xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với người thứ ba trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng của Luật này thì giao
  dịch đó vô hiệu, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật mà người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi.

  Tài sản chung của vợ chồng:

  Nguồn tài sản chung:

  Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi
  tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp chia tài sản chung của vợ
  chồng được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung
  tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được
  thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ
  chung của vợ chồng.

  Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài
  sản đó được coi là tài sản chung.

  Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung:

  Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

  Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây: (1) Bất động
  sản;(2) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; (3) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ
  yếu của gia đình.

  Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này quyền tự mình
  thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải lập thành văn bản.

  Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

  Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại
  Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc
  theo quy định của pháp luật.

  Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của
  Luật này.

  Tài sản riêng của vợ, chồng:

  Nguồn tài sản riêng:

  Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng
  trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 40 của Luật này; tài sản phục
  vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản
  riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

  Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng:

  Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản
  chung.

  Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì
  bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

  Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

  Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc
  định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

  Vợ chồng có những nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

  Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

  Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản,
  duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

  Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

  Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:

  Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

  Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

  Phá tán tài sản của con;

  Có lối sống đồi trụy;

  Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

  Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của nhân, quan, tổ chức quy định tại Điều 86
  của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện
  theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.

  Cá nhân và cơ quan có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:

  Cha, mẹ, người thân thích, người giám hộ của con chưa thành niên, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu
  cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

  Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

  Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

  Hội liên hiệp phụ nữ.

Ly hôn:

  Quyền yêu cầu việc ly hôn :

  Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

  Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ
  của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

  Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

  Ly hôn thuận tình hoặc theo yêu cầu của một bên:

  Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài
  sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công
  nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và
  con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

  Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ,
  chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình
  trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

  Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

  Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn
  cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.

  Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn:

  Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; trường
  hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt,
  trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Quyền có tài sản riêng của con

  Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao
  động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản
  riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

  Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp
  ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.

  Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 70 của
  Luật này.


Quản lý tài sản riêng của con

Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở
lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự;
người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường
hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con
được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.


                                                                                                                                                         Cập nhật 1/2015