MỘT SỐ VĂN BẢN QUAN TRỌNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013
của Chính phủ;

Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Quyết định số 1073/QĐ-NHNN ngày 10/5/2013 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong
thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối
với các ngân hàng;

Thông tư số 09/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Thông tư số 08/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá
nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Quyết định số 643/QĐ-NHNN ngày 25/3/2013 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh
toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với
các ngân hàng;

Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 Quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 Quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát
triển Việt Nam;

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-NHNN ngày 25/11/2013 Về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước;

Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 Quy định về việc kiểm soát đặc biết đối với tổ chức tín dụng;

Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 Hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam;

Thông tư số 05/2013/TT-NHNN ngày 8/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao
nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng ban hành theo Quyết định số 78/2000/QĐ-NHNN6;

Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 1/3/2013 Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;

Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 31/1/2013 Về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu
quả năm 2013;

Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 28/1/2013 Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng
rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư số 01/2013/TT-NHNN ngày 07/1/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày
18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa
các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng;

Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của
máy giao dịch tự động.

Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài đối với khách hành vay là người cư trú.

Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.

Thông tư số 34/2012/TT-NHNN ngày 27/12/2012 Quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư số 32/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá
nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quyết định số 2646/QĐ-NHNN ngày 21/12/2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong
thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối
với các ngân hàng.

Thông tư số 33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Thông tư số 31/2012/TT-NHNNN ngày 26/11/2012 Quy định về ngân hàng hợp tác xã.

Thông tư số 26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012 Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc
niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần.

Thông tư số 25/2012/TT-NHNN ngày 6/9/2012 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống  đốc Ngân hàng

Thông tư số 24/2012/TT-NHNN ngày 23/8/2012 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

Thông tư số 23/2012/TT-NHNN ngày 9/8/2012 Quy định về chế độ điều hoà tiền mặt, giao dịch tiền mặt.

Quyết định số 1289/QĐ-NHNN ngày 29/6/2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho  vay qua đêm trong
thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối
với các ngân hàng.  

Thông tư liên tịch số 160/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 Hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam.

Thông tư số 22/2012/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết
định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu
hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 Quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa
các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Thông tư số 20/2012/TT-NHNN ngày 8/6/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT- NHNN ngày
4/5/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối
với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Quyết định số 1196/QĐ-NHNN ngày 8/6/2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh
toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với
các ngân hàng.

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn