MỘT SỐ VĂN BẢN QUAN TRỌNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Thông tư số 19/2012/TT-NHNN ngày 8/6/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT- NHNN ngày 28/9/2011
quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài.

Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP Quy định việc lập dự toán, quản lý,sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ
các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tư số 18/2012/TT-NHNN ngày 28/5/2012 Sửa đổi thời hạn công bố một số thông tin tại Thông tư số 35/2011/TT-NHNN
ngày 11/11/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư số 17/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2011/TT- NHNN ngày 28 tháng
9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài.

Quyết định số 1081/QĐ-NHNN ngày 25/5/2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh
toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước VIệt Nam đối với các
ngân hàng.

Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm
2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày  9/2/2011 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 4/5/2012 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy
động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc quy định hệ thống kiểm soát nội bộ
kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư 43/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu
lưu trữ trong ngành Ngân hàng;

Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 Quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách
hàng;

Thông tư số 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ
công tác phòng, chống rửa tiền;

Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 Quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động
ngân hàng tại Việt Nam;

Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài.;

Thông tư 38/2011/TT-NHNN ngày 13/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
13/2009/TT-NHNN ngày 13/07/2009 quy định trình tự, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam;

Công văn 8608/NHNN-QLNH ngày 3/11/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện quy định về quản lý ngoại
hối;     

Thông tư 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi
bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
MÊNH MANG MỘT MÌNH

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn