Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Thông tư 32/2018/TT-NHNN ngày 18/12/2018 hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân
hàng Nhà nước cho dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ;

Thông tư 28/2018/TT-NHNN ngày 31/11/2018 sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp
Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng
đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 1/11/2018  hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự
kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước
ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Thông tư 01/2018/TT-NHNN ngày 26/1/2018 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo
lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;

Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với
ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016 sửa đổi Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch
vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành:

Thông tư 29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016 quy định về thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh
toán điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành:

Thông tư 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016 sửa đổi Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về
phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam han hành;

Thông tư 17/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 Quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ;

Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành   

Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 Quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước ban hành;

Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 7/7/2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ;

Thông tư 04/2015/TT-NHNN Quy định về quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam ban hành ;

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN ngày 6/1/2015 năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch
hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do
Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ;

Thông tư 44/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014 hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ
và ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ;

Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam;

Thông tư số 02/2014/TT-NHNN ngày 7/1/2014 Quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in
tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng;
Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/1/2014 Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền
mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá;

Thông tư số 37/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối
đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú;

Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng
khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng,
chống rửa tiền;

Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng
chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư số 36/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để
thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

Thông tư số 38/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng
nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện
tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.;

Thông tư số 33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 Hướng dẫn thủ tục chấp thuận
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép;

Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng
ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam;

Thông tư hợp nhất số 08/VBHN-NHNN ngày 13/12/2013 Hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013 Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn
vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư số 30/2013/TT-NHNN ngày 09/12/2013 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn
bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.;

Thông tư số 29/2013/TT-NHNN ngày 06/12/2013 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú;

Thông tư số 27/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;

Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành
Ngân hàng;

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN ngày 25/11/2013 Về Ban hành Danh mục mức vốn pháp định
của các tổ chức tín dụng;

Thông tư số 23/2013/TT-NHNN ngày 19/11/2013 Quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì
số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

Thông tư số 22/2013/TT-NHNN ngày 24/9/2013 Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản
vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh;

Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng
thương mại;

Thông tư số 20/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 Quy định về cho vay tái cấp vốn trên sở trái phiếu
đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 6/9/2013 Quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty
Quản lý Tài sản của các Tổ chức tín dụng;

Thông số 18/2013/TT-NHNN ngày 22/7/2013 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Thông tư số 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát
hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;

Thông tư số 16/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng
Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để
đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.;

Thông số 15/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng
Việt Nam của tổ chức, nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư số 14/2013/NHNN-TT ngày 27/6/2013 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi
bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư số 13/2013/TT-NHNN ngày 11/6/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
23/2010/TT-NHNN ngày 9/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về quản
lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng;

Thông tư số 12/2013/TT- NHNN ngày 27/5/2013 về sửa đổi một số điều của Thông tư số
02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản
có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt
động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;