Thông tư 16/2021/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.

15/12/2021Ngày 15/12/2021, Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.


Thông tư này Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng và thay thế Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng.


Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD quy định các yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình cho người ở công trường xây dựng và khu vực lân cận công trường xây dựng.


Thông tư này có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày ban hành (tức là từ ngày 20/6/2022)