NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ  1/2013 ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNG
Từ tháng 1/2013, các chủ thể tham gia TTCK bắt đầu phải tuân thủ 5 thông tư (TT), do Bộ Tài chính ban hành, gồm: TT
204/2012/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, TT 210/2012/TT-BTC về thành lập và hoạt
động CTCK, TT 211/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu DN,
TT 212/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ và TT 213/2012/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của
nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam.

TT 204/2012/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 3/1 và thay thế TT 17/2007/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán
ra công chúng và TT 112/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 17/2007/TT-BTC. Văn bản này quy định chi tiết hồ sơ đăng ký chào
bán cổ phiếu ra công chúng của DN thành lập mới thuộc các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghệ cao... Đặc biệt, quy định mới
hướng dẫn cụ thể hồ sơ phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài. Chứng chỉ lưu ký giao
dịch tại nước ngoài có thể được huỷ theo yêu cầu của người sở hữu chứng chỉ lưu ký...

TT 210/2012/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 15/1 đưa ra các quy định khắt khe hơn về chuẩn hoạt động của CTCK. Cụ thể, tỷ lệ
tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của CTCK không được vượt quá 3 lần, thay vì 6 lần như hiện hành; CTCK không được mua, góp vốn
mua bất động sản, trừ trường hợp để sử dụng làm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động
nghiệp vụ... Đặc biệt, để mở đường cho khả năng xóa sổ CTCK, TT 210 quy định, trường hợp CTCK không đáp ứng được các
chuẩn hoạt động mới, thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) có văn bản yêu cầu CTCK và các bên có liên quan thực hiện thủ
tục giải thể, phá sản.

TT 211/2012/TT-BTC có nội dung đáng chú ý trong là trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, DN phải công khai phương án
bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trái phiếu, nếu DN phát hành không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo thông
tin đã công bố.

TT 212/2012/TT-BTC, có nội dung lần đầu tiên có quy định chi tiết về thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ 100% vốn
ngoại tại TTCK Việt Nam. Quy định mới còn hướng dẫn chi tiết các điều kiện về công ty quản lý quỹ hoạt động tại Việt Nam được
phép cung cấp các dịch vụ ở nước ngoài... Quy định mới lần đầu tiên cho phép công ty quản lý quỹ triển khai nghiệp vụ tư vấn đầu
tư. Khách hàng ủy thác đầu tư cho các công ty quản lý quỹ được phép tự chọn ngân hàng lưu ký, để phù hợp với nhu cầu đầu tư
của mình.

Điểm mới của TT213/2012/TT-BTC là thay vì phải nộp lý lịch tư pháp khi nộp hồ sơ xin cấp mã số giao dịch, NĐT cá nhân nước
ngoài chỉ phải nộp bản sao hợp lệ hộ chiếu còn giá trị, hoặc phiếu an sinh xã hội, hoặc giấy tờ tùy thân khác. Chỉ các loại giấy tờ, tài
liệu do cơ quan quản lý có thẩm quyền ở nước nguyên xứ cấp, thì mới cần hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt
Nam. Các loại tài liệu do NĐT nước ngoài tự lập, không phải do cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước ngoài cấp, thì chỉ cần
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật nước ngoài… Điểm mở quan trọng hơn là quy định mới cho phép Trung tâm
Lưu ký được cấp mã số giao dịch cho NĐT nước ngoài, ngay cả khi chưa có đầy đủ các tài liệu cần phải hợp pháp hóa lãnh sự.
NĐT nước ngoài chỉ cần bổ sung các tài liệu cần hợp pháp hóa lãnh sự trong vòng 9 tháng, sau khi đã được cấp mã số giao dịch.