NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC TỪ  1/2014


Hiến pháp mới có hiệu lực từ 1/1/2014:

Với 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992), Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được
Quốc hội thông qua năm 2013 thực sự là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu
cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp sửa đổi được Quốc
hội thông qua năm 2013 nhiều điểm mới cả về nội dung kỹ thuật  lập hiến; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến
bộ của Nhà nước và chế độ Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ
chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công
dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy Nhà nước,về hiệu lực quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Thêm trường hợp không phải kê khai nộp thế GTGT: Theo Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 từ 01/01/2014, sẽ
thêm 2 trường hợp sau không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT: Thứ nhất là tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư
để sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa chịu thuế GTGT cho DN, HTX;Thứ hai là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản
chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường được bán cho DN, HTX (không phân biệt có phải là
hàng hóa tự sản xuất, đánh bắt hay không).

Từ ngày 1/1/2014, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử dưới các hình thức website
thương mại điện tử bán hàng nhưng không đăng ký sẽ bị phạt từ 10-100 triệu đồng: đó là nội dung được quy định tại Nghị
định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán
hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2014, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) dưới các hình thức website TMĐT bán hàng, website cung cấp dịch vụ TMĐT và các loại
hình website khác do Bộ Công thương quy định nếu không đăng ký, thông báo sẽ bị xử phạt. Mức xử phạt hành chính đối với cá
nhân sẽ dao động từ 10 - 50 triệu đồng, tổ chức, doanh nghiệp từ 10 - 100 triệu đồng nếu vi phạm các quy định về thiết lập
wesite nhưng không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính về Hải quan: Theo Thông tư 190/2013/TT-BTC, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi
phạm hành chính về hải quan mà chậm nộp sẽ phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Bên cạnh đó, phạt
20% số thuế chênh lệch đối với hành vi khai nhiều hơn so với thực tế hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gia công, sản phẩm sản
xuất từ nguyên liệu nhập khẩu và hàng tái xuất nếu số tiền thuế chênh lệch dưới 100 triệu đồng. Trường hợp số tiền thuế chênh
lệch trên 100 triệu đồng và chưa tới mức chịu trách nhiệm hính sự thì phạt ít nhất 100% số tiền thuế chênh lệch. Thông tư có
hiệu lực từ ngày 26/01/2014

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2014: Theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với
doanh nghiệp từ ngày 1/1/2014 như sau: Vùng I: 2.700.000 đồng/tháng; vùng II: 2.400.000 đồng/tháng; vùng III: 2.100.000
đồng/tháng; vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay từ 250.000-
350.000 đồng/tháng.

Sáu đối tượng được trợ cấp xã hội hàng tháng: Theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ
giúp xã hội đối với sáu đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm:

 • Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp: Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
  mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật...

 • Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp nêu trên mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên
  nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

 • Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị
  nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động không lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp
  ưu đãi người công hằng tháng, trợ cấp hằng tháng khác.

 • Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định
  của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông,
  học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (người đơn thân nghèo đang nuôi con).

 • Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng
  dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng; người
  từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng
  tháng; người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng,
  đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

 • Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

Các đối tượng trên được trợ cấp xã hội hằng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng
từ 1,0 đến 3,0 tùy theo đối tượng. Trong đó,  mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội là 270.000 đồng. Nghị định có hiệu lực thi
hành từ ngày 1/1/2014.

Quy định về công tác báo cáo theo ngày, tháng hoặc quý của các TCTD: Thông tư 31/2013/TT-NHNN đã ban hành bảng chỉ
tiêu các công việc phải báo cáo theo tháng hoặc theo quý, cụ thể: Theo ngày: Thời gian giao dịch; Giao dịch không được quyết
toán trong ngày; Khả năng thanh toán của ngân hàng thành viên; Hoạt động ngoại hối…;Theo tháng: Dư nợ tín dụng; Các loại lãi
suất; Thanh toán và ngân quỹ; Mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng…;Theo quý: Nợ xấu; Bán chuyển ngoại tệ ra nước ngoài
của cá nhân; Thanh toán xuất nhập khẩu nước có chung biên giới, Thu đổi ngoại tệ; Góp vốn, mua cổ phần... Ngoài ra, thông tư
còn ban hành một số nội dung quan trọng khác như: Hướng dẫn báo cáo và các chỉ tiêu thống kê; Các mẫu biểu báo cáo; các mã
số thống kê. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2014.

Quy định về việc trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn: Nghị định 191/2013/NĐ-CP
vừa được ban hành để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn. Theo đó,
doanh nghiệp không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cũng sẽ phải thực hiện nộp kinh phí công đoàn, mức nộp
kinh phí là 2% tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH. Doanh nghiệp sẽ nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng 1 lần vào thời điểm
đóng BHXH, riêng với tổ chức, doanh nghiệp Nông-Lâm-Ngư-Diêm nghiệp sẽ được lựa chọn đóng theo tháng hoặc theo quý.
Nghị định này có hiệu lực từ 10/1/2014, riêng quy định về mức đóng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2013.

Phạt nặng vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản: Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
báo chí, xuất bản, mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực báo chí, xuất bản đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200
triệu đồng. Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000-500.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không viện dẫn nguồn
tin hoặc viện dẫn sai nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí; không ghi rõ họ, tên thật hoặc bút danh của tác giả, nhóm tác giả của
tin, bài khi sử dụng để đăng, phát trên báo chí; sử dụng tin, bài để đăng, phát trên báo chí nhưng không biết rõ tên thật, địa chỉ
của tác giả, nhóm tác giả. Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Đăng, phát thông tin sai
sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng; đăng, phát thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy. Đối với một trong các hành vi:
Đăng, phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; đăng, phát thông tin gây phương hại đến lợi ích quốc gia
hoặc gây mất đoàn kết dân tộc thì sẽ bị phạt tiền từ 70-100 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Áp dụng mẫu tờ khai thuế mới: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn luật
quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC. Theo đó, từ 1/1/2014, các tổ chức, cá nhân khi thực hiện hồ
khai thuế sẽ áp dụng theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 156, không áp dụng theo các mẫu tờ khai trước đây. Ngoài
ra, Thông tư cũng có một số hướng dẫn mới về kê khai thuế như:  Khi phát hiện sai sót hồ sơ quyết toán thuế năm thì người nộp
chỉ cần nộp bổ sung quyết toán thuế năm; Trường hợp người nộp
thuế tự phát hiện sai sẽ bị xử như trường hợp quan thuế tự phát hiện.

Đình chỉ biểu diễn 3-6 tháng đối với người biểu diễn vi phạm: Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Theo đó, phạt tiền từ 10-15 triệu
đồng đối với một trong các hành vi: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không có giấy phép; thực hiện hành vi không
phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại trong
quá trình tổ chức biểu diễn. Cũng theo Nghị định, sẽ đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 3-6 tháng đối với người biểu diễn có một
trong các hành vi: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong
mỹ tục, truyền thống văn hoá Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân; biểu diễn tác phẩm có
nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực,  tác phẩm bị cấm biểu diễn…

Phạt đến 20 triệu đồng nếu kinh doanh ngành nghề không có trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Theo Nghị
định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi thuê người khác làm
Giám đốc doanh nghiệp tư nhân nhưng không đăng ký. Hành vi kinh doanh ngành, nghề không có trong Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không đăng ký thay đổi thành
viên trong thời hạn quy định kể từ ngày cam kết góp vốn lần cuối theo quy định của pháp luật. Nghị định này có hiệu lực thi
hành từ ngày 1/1/2014.

Năm trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không thể thu hồi: Theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực
hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007, có 5 đối tượng thuộc diện sẽ được xóa
nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng
thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007: Một hộ gia đình, nhân gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã
ngừng kinh doanh; Hai  là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền; Ba là
doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP, Nghị định số
187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; được cấp giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần và khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn
Nhà nước tại doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa hoặc khi doanh nghiệp chính thức chuyển thành
công ty cổ phần; Bốn là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP, Nghị định số
80/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước đã được cấp giấy chứng nhận đăng
kinh doanh thành lập doanh nghiệp và khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ không được tính vào giá trị doanh nghiệp để
giao, bán; Năm doanh nghiệp Nhà nước được xác định theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số
60/2005/QH11.Thông tư hiệu lực thi hành từ ngày 17/1/2014.

Hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính bị bắt giữ: Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 hướng dẫn thực
hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính,
được thực hiện từ 5/1/2014. Thông tư quy định hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng gồm: Thực phẩm tươi sống, dễ bị ôi thiu, khó
bảo quản; hàng hoá dễ cháy, nổ (xăng, dầu, khí hoá
lỏng các chất dễ cháy, nổ khác); thuốc chữa bệnh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật mà hạn sử dụng còn dưới 60 ngày theo
hạn ghi trên bao bì, nhãn hàng; thực phẩm đã qua chế biến các loại hàng hóa khác mà hạn sử dụng còn dưới 30 ngày theo hạn
ghi trên bao bì, nhãn hàng... Đối với loại tang vật này, thể xử theo 2 hình thức là tiêu huỷ nếu không còn giá trị sử dụng
hoặc bán trực tiếp (không thông qua đấu giá) đối với các trường hợp còn lại. Về việc quản lý tiền thu được từ việc xử lý tang vật
hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng, Thông tư quy định rõ, đối với tang vật là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng chưa có quyết
định tịch thu sung quỹ Nhà nước thì toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tang vật là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng phải gửi
vào tài khoản tạm giữ của cơ quan người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước. Trường hợp tang vật
không bị tịch thu sung quỹ Nhà nước thì toàn bộ số tiền thu được phải trả cho chủ sở hữu, người quản lý
hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật. Trường hợp tang vật bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quyết định của người có
thẩm quyền thì toàn bộ số tiền thu được từ xử lý tang vật phải gửi vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính mở tại Kho bạc
Nhà nước theo quy định...

Trong năm 2014 sẽ có 37 chuẩn mực kiểm toán mới được áp dụng: Đó là các quy định tại Thông tư 214/2012/TT-BTC về
ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Trong
đó có một số chuẩn mực đáng chú ý như:  Chuẩn mực số 210 - Hợp đồng kiểm toán; Chuẩn mực số 230 - Tài liệu, hồ sơ kiểm
toán; Chuẩn mực số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính; Chuẩn mực số 500 - Bằng chứng kiểm toán…Đối với các
cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc kiểm toán khác được thực hiện trước ngày 01/01/2014 mà đến ngày
01/01/2014 trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành theo
Thông tư này.

Từ ngày 1-1-2014 áp dụng lệ phí trước bạ
ô tại TPHCM 10%: TP. HCM vừa thông qua tờ trình về việc giảm lệ phí trước bạ đăng kí lần đầu đối với ô tô chở người
dưới 10 chỗ (kể cả lái xe) từ mức 15% xuống còn 10% kể từ ngày 1-1-2014. Theo đó, từ ngày 1-1-2014, nhóm xe dưới 12 ghế
ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt qua 2 trạm thu phí nói trên sẽ phải đóng phí tăng từ 10.000 đồng lên 15.000
đồng/lượt; tăng từ 300.000 đồng lên 450.000 đồng (vé tháng); tăng từ 800.000 đồng lên 1,2 triệu đồng (vé quý). Đối với
nhóm xe từ 12-30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn sẽ áp dụng mức phí tăng từ 15.000 đồng lên 20.000
đồng/lượt; tăng từ 450.000 đồng lên 600.000 đồng (vé tháng); tăng từ 1,2 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng (vé quý). Nhóm xe từ 31
ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn sẽ tăng từ 22.000 đồng lên 25.000 đồng/lượt; tăng từ 660.000 đồng lên
750.000 đồng (vé tháng); tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2 triệu đồng (vé quý). Hai nhóm xe được giữ nguyên mức đang thu gồm xe
có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, container 20 feet; xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và container 40 feet.

               
                                                                                                                      
     Cập nhật ngày 17/1/2014
Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn