NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ  7/2013

 • Luật xuất bản số 19/2012/QH13, ban hành ngày 20/11/2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013.

 • Luật Luật sư (sửa đổi) số 20/2012/QH13, ban hành ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

 • Luật quản lý thuế (sửa đổi) số 21/2012/QH13, ban hành ngày 20/11/2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013.

 • Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13, ban hành ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

 • Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13, ban hành ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

 • Luật điện lực (sửa đổi) số 24/2012/QH13, ban hành ngày 20/11/2012 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013.

 • Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật số 03/2012/UBTVQH13, ban hành ngày 09/05/2012, hiệu lực thi hành kể từ
  ngày 01/07/2013.

 • Luật số 26/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN có
  hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

 • Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, ban hành ngày 20/06/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

 • NĐ 55/2013/NĐ-CP - 22/05/2013: Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động
  cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 15
  tháng 7 năm 2013.

 • NĐ 51/2013/NĐ-CP-14/5/2013: Chế độ lương, thưởng dành cho lãnh đạo Công ty Nhà nước (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể
  từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Các quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

 • NĐ 50/2013/NĐ-CP - 14/05/2013: Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với NLĐ làm việc trong Cty TNHH 1
  TV do NN làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Các quy định tại Nghị định này được áp dụng từ
  ngày 01 tháng 5 năm 2013.

 • NĐ 49/2013/NĐ-CP - 14/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương có hiệu lực thi hành từ
  ngày 01 tháng 7 năm 2013.

 • Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

 • Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
  có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

 • Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
  7 năm 2013.

 • Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của
  công đoàn viên trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày
  01 tháng 7 năm 2013.

                       
                                                                                                                              
 Cập nhật ngày 6/6/2013