NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ 13 LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ  1/01/2015
quy định lương tối thiểu, theo đó lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 – 400.000 đồng/tháng, cụ thể: Vùng I: 3.100.000
đồng/tháng (tăng 400.000 đồng); Vùng II: 2.750.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng); Vùng III: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 300.000
đồng); Vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng). Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định người lao động đã qua học nghề
được trả mức lương cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu vùng.

Nghỉ bệnh 14 ngày trở lên không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. Theo quy định tại nghị định
105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định hướng dẫn Luật BHYT thì Người lao động trong thời gian nghỉ thai
sản theo quy định của pháp luật về BHXH: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản; Người lao
động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi
BHYT; Người lao động bị tạm giam, tạm giữ sẽ đóng BHYT bằng 50% mức đóng bình thường, nếu sau khi có kết luận là không
vi phạm pháp luật thì phải truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh; Thời gian người lao động làm thủ tục hưởng chế độ
trợ cấp thất nghiệp vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT; BHYT sẽ thanh toán 80% chi phí điều trị đối với tai nạn lao động.

Tăng mức phạt xe chở quá tải.  Đó là quy định tại Nghị định 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ sửa đổi Nghị
định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người điều khiển xe ô tô
tải, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 100% sẽ bị phạt tiền từ 7
đến 8 triệu đồng (trước đây, cao nhất là 7 triệu). Đồng thời phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng vượt quá kích thước quy
định theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm. Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện còn bị tước
quyền sử dụng Giấy phép lái xe 03 tháng. Chủ xe ô tô để cho người làm công, người đại diện điều khiển xe chở hàng vượt trọng
tải cho phép tham gia trên 100% sẽ bị phạt tiền từ 32 - 36 triệu đồng đối với tổ chức, 16 – 18 triệu đồng đối với cá nhân (trước
đây không quy định). Trường hợp tổng trọng lượng cho phép tham gia giao thông của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu,
đường trên 100% cũng sẽ bị phạt với mức như trên, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.Trường hợp tái
phạm đối với cùng một phương tiện mà phương tiện có thùng xe không đúng theo quy định hiện hành còn bị tước quyền sử dụng
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và Tem kiểm định của phương tiện trong thời hạn 01 tháng;
Đồng thời, phải thực hiện điều chỉnh thùng xe theo đúng quy định hiện hành và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham
gia giao thông.

Đóng tiền dịch vụ thoát nước không phải đóng phí đối với nước thải. Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của chính
phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư nông thôn tập trung quy định: Hộ thoát
nước đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước theo Nghị định này thì sẽ không phải trả phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Ngoài ra để khuyến khích phát triển, các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung được hỗ trợ:
Ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn ngân sách địa
phương và các ưu đãi, hỗ trợ khác.

Nhiều tàu thuyền phải lắp đặt thiết bị LRIT. Quyết định 62/2014/QĐ-TTg  ngày 6/11/2014 của Thủ tướng quy định về quy
chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền có quy định: Tàu thuyền mang cờ quốc
tịch Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế trong phạm vi vùng biển A1, A2, A3 và tàu thuyền mang cờ quốc tịch nước ngoài hoạt
động trong vùng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của Việt Nam phải được lắp đặt thiết bị LRIT theo quy định của Công
ước SOLAS, bao gồm (1) tàu chở khách, bao gồm cả tàu cao tốc chở khách, hoạt động trên tuyến quốc tế;(2) Tàu chở hàng,
bao gồm cả tàu cao tốc chở hàng, có tổng dung tích từ 300 GT trở lên, hoạt động trên tuyến quốc tế; (3) Giàn khoan di động.
Miễn trừ việc lắp đặt thiết bị LRIT đối với tàu biển chỉ hoạt động trong vùng biển A1 và đã được lắp đặt thiết bị nhận dạng tự
động AIS.

13 luật mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2015. Đó là các Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo
hiểm y tế; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xây dựng; Luật Phá sản; Luật
Đầu tư công; Luật Hải quan; Luật Công chứng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông
đường thủy nội địa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật về thuế; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Hôn nhân và gia
đình.

Luật việc làm. Luật Việc làm gồm 7 chương 62 điều, điều chỉnh 5 nhóm vấn đề lớn: chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị
trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp.
Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Luật Việc làm sẽ có thêm Người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ
từ đủ 3 tháng trở lên. Không còn quy định người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 người lao động trở lên mới phải tham gia
BHTN. Người lao động giúp việc gia đình hoặc đang hưởng lương hưu thì không phải tham gia BHTN. Chính sách việc làm công
là chính sách mới được quy định trong Luật, với mục tiêu cung cấp việc làm tạm thời có trả công cho người lao động thông qua
việc thực hiện dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn cấp
xã, gồm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng
công cộng; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; các dự án, hoạt động phục vụ cộng đồng tại địa phương. Việc thực
hiện chính sách việc làm công sẽ góp phần quan trọng giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn nhà nước, chất lượng công trình với sự tham gia trực tiếp của người dân. Lần đầu tiên thông tin thị trường lao động được quy
định trong văn bản luật, góp phần phát triển thị trường lao động năng động, cạnh tranh, minh bạch và thống nhất. Luật Việc làm
cũng quy định việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nhằm công nhận cấp độ kỹ năng nghề nghiệp theo trình độ
của người lao động và người lao động được tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để hoàn thiện năng lực nghề
nghiệp, tìm công việc phù hợp hoặc công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế có 2 điều. Điểm
mới quan trọng có tính đột phá mạnh mẽ của Luật là đã sửa đổi quy định các đối tượng “có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế”
thành “bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc" nhằm khẳng định mọi đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế để
thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.  Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thuộc diện phải đóng bảo hiểm y tế
mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ thì buộc phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên
ngân hàng (tăng gấp đôi so với trước đây). Ngoài ra người sử dụng lao động còn phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động
trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.Luật
sắp xếp lại 25 nhóm đối tượng thành 5 nhóm theo trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế và quy định lực lượng công an và quân đội
cùng tham gia hệ thống bảo hiểm y tế và người đang tại ngũ trong quân đội; thân nhân của học viên công an và học viên cơ yếu;
người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Các đối tượng được hưởng 100% chi
phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định trong Luật gồm: người có công với cách mạng; trẻ em dưới 6 tuổi; người
thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội; người thuộc hộ gia đình nghèo; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; người dân
tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Luật bổ sung quyền lợi của trẻ em
dưới 6 tuổi; quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong các trường hợp tự tử, tự gây thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và
bệnh nghề nghiệp; nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng và mở thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ
1/1/2016.

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. So với Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh,
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có nhiều điểm mới. Luật gồm 9 chương, 55 điều, quy định rõ nguyên tắc người nước
ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Quy định này
nhằm tránh phát sinh phức tạp trong quan hệ đối ngoại, hình sự, dân sự, đồng thời đảm bảo công tác thống kê nhà nước chính
xác. Theo Luật, thị thực không được chuyển đổi mục đích nhằm đảm bảo công tác quản lý, khắc phục tình trạng người nước
ngoài xin vào Việt Nam du lịch sau đó làm việc tại các công trình, dự án như thời gian qua. Thị thực cấp cho người nước ngoài
vào lao động có thời hạn tối đa đến 2 năm; thị thực cấp cho người nước ngoài vào đầu tư và luật sư nước ngoài vào hành nghề tại
Việt Nam có thời hạn tối đa đến 5 năm nhằm đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống luật. Luật cũng bỏ quy định cho phép cơ
quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài được cấp thị thực cho các trường hợp không có cơ quan, tổ chức, cá
nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh và  mở rộng đối tượng được xét cho thường trú đối với người nước ngoài là nhà khoa học,
chuyên gia và người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ trước năm 2000; đồng thời quy định cụ thể điều kiện xét
cho thường trú.

Luật Xây dựng 2014. Với 10 chương, 168 điều, tăng 1 chương, 45 điều so với Luật Xây dựng (2003), nguyên tắc cơ bản và
cũng là nội dung cốt lõi của Luật Xây dựng 2014 là đổi mới phương thức, nội dung quản lý dự án nhằm quản lý chặt chẽ đối với
dự án sử dụng vốn nhà nước; khắc phục thất thoát và lãng phí, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng; đồng thời, tạo
thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư xây dựng. Luật quy định nguyên tắc dự án sử
dụng nguồn vốn khác nhau được quản lý theo các phương thức khác nhau; tăng cường sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà
nước và của cộng đồng đối với dự án; bổ sung quy định hình thức ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực.
Đối với dự án sử dụng Vốn đầu tư công (có sử dụng vốn nhà nước) thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công; Đối với dự
án sử dụng vốn nhà nước đầu tư kinh doanh thì người đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quyết định đầu tư; Đối với dự
án sử dụng vốn khác thì chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư. Luật sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch
xây dựng để góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng đảm bảo xây dựng theo quy hoạch, có kế hoạch nhằm khắc phục tình
trạng đầu tư tự phát, đầu tư theo phong trào dẫn đến thất thoát lãng phí các nguồn lực. Luật cũng bổ sung một số loại công trình
được miễn cấp giấy phép xây dựng như: Công trình thuộc dự án được Thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ
tịch UBND các cấp quyết định đầu tư, công trình xây dựng tạm phục vụ cho công trình chính, công trình xây dựng thuộc dự án
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được thẩm định và phê duyệt; Nhà ở thuộc dự
án phát triển đô thị, phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng, diện tích sàn nhỏ hơn 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được
phê duyệt; Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về
quảnlý kiến trúc. Nhằm tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch xây dựng tùy tiện, Luật đã được bổ sung nội dung quy định cơ
quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều
chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp. Bảo hiểm bảo hành là loại bảo hiểm mới được quy định
trong Luật xây dựng 2014 theo đó sẽ có 3 loại bảo hiểm bắt buộc:  (1) Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công XD; (2) Nhà
thầu tư vấn Khảo sát, Thiết kế mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với công trình cấp II, (3) Nhà thầu thi công phải mua
bảo hiểm cho người lao động;

Luật phá sản 2014 . Luật Phá sản gồm 14 chương, 133 điều, quy định trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản;
xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh
doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định phá sản. Luật Phá sản quy định cá nhân doanh nghiệp được hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản gồm: quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Quy định này
nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế phối hợp, tính chất kiêm nhiệm của các thành viên trong Tổ quản lý,
thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản năm 2004. Luật quy định rõ thời điểm chủ nợ, người lao động bắt đầu có quyền
nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, cụ thể là hết 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không
thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Đặc biệt, nếu như trước đây người lao động muốn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải thông qua đại
diện thì từ 1/1/2015 người lao động được quyền trực tiếp nộp đơn yêu cầu. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết
phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và không thuộc trường
hợp thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Về phương thức nộp đơn, người yêu cầu thủ tục phá sản phải nộp đơn và
tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong hai phương thức sau: nộp trực tiếp tại Tòa án
nhân dân hoặc gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện, ngày nộp đơn tính từ ngày có dấu bưu điện nơi gửi. Ngoài ra, Luật phá sản
năm 2014 còn bổ sung phương án thương lượng giữa các bên trước khi Tòa thụ lý đơn yêu cầu của chủ nợ.

Luật Đầu tư công. Điểm nổi bật của Luật Đầu tư công là việc thể chế hóa quy trình quyết định chủ trương đầu tư là nội dung
mới quan trọng nhất của Luật. Đó là điểm khởi đầu quyết định tính đúng đắn, hiệu quả của chương trình, dự án theo đúng các
mục tiêu, định hướng, kế hoạch, quy hoạch và chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước; ngăn chặn sự tùy tiện, chủ quan,
duy ý chí và đơn giản trong việc quyết định chủ trương đầu tư, nâng cao trách nhiệm của người ra quyết định chủ trương đầu tư;
góp phần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư công.Tăng cường và đổi mới công tác thẩm
định về nguồn vốn và cân đối vốn, xem đó là một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác thẩm định chương trình,
dự án đầu tư công. Với việc thực hiện nghiêm các chế định về thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn, sẽ bảo đảm bố trí về thẩm
định nguồn vốn và cân đối vốn sẽ bảo đảm bố trí vốn một cách tập trung cho các mục tiêu, dự án ưu tiên cần thiết phải đầu tư,
khắc phục tình trạng phê duyệt quá nhiều dự án, dẫn đến bố trí vốn dàn trải, kéo dài thời gian thi công, mà không tính đến việc
huy động và cân đối các nguồn vốn như trong thời gian vừa qua. Luật tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra
kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công. Đây là lần đầu tiên công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư và các
chương trình, dự án đầu tư công, đặc biệt các quy định về giám sát cộng đồng được chế định cụ thể trong luật một cách chặt
chẽ, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Luật Hải quan 2014. Những nội dung mới của Luật Hải quan được chia thành 4 nhóm vấn đề: Nhóm vấn đề về cải cách thủ tục
hải quan, hiện đại hóa quản lý hải quan, nội luật hóa các cam kết quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập và tạo thuận lợi cho hoạt động
xuất nhập khẩu. Nhóm vấn đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hải quan; tăng cường công tác bảo vệ an
ninh quốc gia và an ninh kinh tế nhằm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại.
Nhóm vấn đề sửa đổi, bổ sung những quy định trong Luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, khả thi của pháp luật hải quan,
phù hợp với văn bản pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây
dựng Luật Hải quan là đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại, phù hợp
với thông lệ quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức
cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Luật Công chứng năm 2014. Luật Công chứng năm 2014 quy định chặt hơn về tiêu chuẩn công chứng viên; thời gian đào tạo
nghề công chứng được tăng lên thành 12 tháng; người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 5 năm trở
lên, luật sư phải hành nghề từ 5 năm trở lên mới được miễn đào tạo nghề công chứng. Luật tiếp tục ghi nhận hai loại hình tổ chức
hành nghề công chứng là Phòng công chứng và Văn phòng công chứng, song xác định rõ định hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt
động công chứng, ưu tiên phát triển các Văn phòng công chứng. Luật cũng quy định việc thành lập các tổ chức hành nghề công
chứng phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng. Luật quy định rõ bảo hiểm trách nhiệm
nghề nghiệp của công chứng viên là loại hình bảo hiểm bắt buộc và giao Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện bảo hiểm, mức
phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với loại bảo hiểm này. Trách nhiệm bồi thường của tổ chức hành nghề công chứng và
trách nhiệm bồi hoàn của công chứng viên cũng được Luật quy định rõ nhằm ràng buộc trách nhiệm giữa công chứng viên và tổ
chức hành nghề công chứng, tránh tình trạng đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm bồi thường.  Đáng chú ý là Luật Công chứng 2014
quy định văn phòng công chứng được chuyển nhượng cho các công chứng viên khác khi: Công chứng viên nhận chuyển nhượng
văn phòng công chứng đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên đối với người dự kiến sẽ tiếp quản vị trí trưởng văn phòng
công chứng; cam kết hành nghề tại văn phòng công chứng mà mình nhận chuyển nhượng; cam kết kế thừa quyền và nghĩa vụ
của văn phòng công chứng được chuyển nhượng. Tuy nhiên, luật cũng quy định công chứng viên đã chuyển nhượng văn phòng
công chứng không được phép tham gia thành lập văn phòng công chứng mới trong thời hạn 05 năm kể từ ngày chuyển nhượng.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng văn phòng công chứng. Ngoài ra, Luật Công chứng
2014 cũng quy định Công chứng viên có quyền chứng nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch
giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải
công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công
chứng thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài
đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch
do mình thực hiện. Quy định này nhằm tạo thuận lợi hơn cho tổ chức , cá nhân khi có nhu cầu sử dụng bản dịch có công chứng,
tránh việc khi phát hiện sai sót trong bản dịch thì người dân không biết phải tìm ai để yêu cầu bồi thường.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 gồm 20 chương, 170 điều, tăng 5 chương, 34 điều so
với Luật Bảo vệ môi trường năm 2005. Theo đó, Quy hoạch bảo vệ môi trường là một nội dung mới được bổ sung trong Luật Bảo
vệ môi trường. Quy định này nhằm xây dựng cách nhìn tổng thể, dài hạn và chủ động triển khai công tác bảo vệ môi trường,
thực sự gắn bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế, an sinh xã hội và là cơ sở để điều chỉnh hoặc xây dựng các quy hoạch phát
triển khác, bảo đảm phát triển bền vững. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có một chương quy định về ứng phó biển đổi khí hậu
để đáp ứng các yêu cầu cấp thiết về ứng phó với biển đổi khí hậu hiện nay, thể chế hóa một số nghị quyết của Đảng về nội dung
này. Luật có một chương quy định về bảo vệ môi trường biển và hải đảo nhằm đảm bảo tính thống nhất và toàn diện.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao
thông đường thủy nội địa bổ sung quy định về nguyên tắc phát triển giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, Luật quy định: phát
triển giao thông đường thủy nội địa phải phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải, bảo đảm quốc phòng an ninh; phát
triển cơ cấu hạ tầng giao thông vận tải đường thủy nội địa theo hướng hiện đại, đồng bộ về luồng, tuyến, cảng, bến, công nghệ
quản lý, xếp dỡ hàng hóa; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu; phát triển vận tải đường thủy nội địa phải kết nối đồng bộ với các phương thức vận tải khác. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn
giao thông đường thủy nội địa là hoạt động mang tính chất nhân đạo, bắt buộc các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện.
Do đó, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung 4 điều quy định cụ thể về tìm kiếm cứu nạn giao thông đường thủy nội địa; nguyên tắc
hoạt động tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi xảy ra tai nạn giao thông
đường thủy nội địa và các bảo đảm điều kiện cho hoạt động tìm kiếm, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế có những
điểm chính sau đây:

Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Dỡ bỏ mức trần 15% chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết,
hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Áp dụng mức
thuế suất 10% đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp tại địa bàn khó
khăn. Áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và
thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khan và
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp
tại địa bàn đặc biệt khó khăn. Từ 1/1/2015 hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm thực hiện nộp thuế theo
phương pháp khoán ổn định trong 1 năm.

Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập
chịu thuế. Luật cũng bổ sung thu nhập thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của
thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập cá
nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác,
đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.Từ ngày 01/01/2015 cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập
cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau: Phân phối, cung cấp hàng hóa:
0,5%; Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%; Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại
lý bán hàng đa cấp: 5%; Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Hoạt động
kinh doanh khác: 1%. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân, từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất
0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán
thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá
nhân, từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay
cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây.

Thuế GTGT: Chuyển mặt hàng phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng
cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế.

Thuế tài nguyên: Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông
nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

Quản lý thuế: Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức
phạt chậm nộp 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Theo luật, Kiểm dịch thực vật được thực hiện đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định tại Luật này, trừ trường hợp được miễn trừ kiểm dịch
thực vật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh
doanh có điều kiện và phải được quản lý theo danh mục. Hàng năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt
Nam. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật gồm 5 chương, 77 điều, bổ sung một số nguyên tắc mới trong hoạt động bảo vệ và kiểm
dịch thực vật, đó là nguyên tắc về phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương châm phòng là chính; áp dụng biện pháp
quản lý tổng hợp sinh vật gây hại theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng giống cây trồng chống chịu
sinh vật gây hại, biện pháp kỹ thuật canh tác, thực hành nông nghiệp tốt; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện nguyên
tắc bốn đúng để bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái.
Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó nhấn mạnh các hành vi nghiêm cấm đưa đất, nhập khẩu sinh vật gây hại vào
Việt Nam, nhân nuôi sinh vật gây hại; sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, thải bỏ, thu gom, xử lý thuốc và bao
gói thuốc bảo vệ thực vật trái quy định. Các hành vi này sẽ được quy định chi tiết đồng thời có chế tài xử lý vi phạm tại Nghị
định hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Luật hôn nhân và gia đình 2014. Với 9 chương, 133 điều, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tuổi kết hôn để có sự
thống nhất trong cách tính tuổi của người kết hôn và bảo đảm thống nhất với quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác
có liên quan. Theo đó, nam phải từ đủ 20 tuổi, nữ phải từ đủ 18 tuổi mới có quyền kết hôn. Luật bỏ quy định cấm kết hôn giữa
những người cùng giới tính nhằm tránh sự phân biệt, kỳ thị và can thiệp vào quan hệ chung sống giữa những người cùng giới
tính. Tuy nhiên, thể hiện quan điểm hôn nhân phải là sự liên kết giữa hai người khác giới tính, khoản 2 Điều 8 quy định: “Nhà
nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Luật sửa đổi, bổ sung quy định giải quyết quan hệ nam, nữ
chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của
phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.
Điểm mới rất quan trọng của Luật Hôn nhân và gia đình là bổ sung chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận. Việc thừa nhận
chế độ tài sản này là nhằm tôn trọng quyền của vợ chồng trong việc tự thỏa thuận, định đoạt đối với tài sản của họ. Luật cũng bổ
sung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của các cặp vợ chồng muốn có con nhưng
người vợ không thể mang thai và sinh con. Ngoài ra, Luật quy định không tính thời gian chung sống như vợ chồng trước khi đăng
ký kết hôn vào thời kỳ hôn nhân. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con
do người vợ mang thai trong thời kỳ hôn nhân.


                                                                                             
                                          Cập nhật ngày 26/12/2014
MÊNH MANG MỘT MÌNH

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn