MỘT SỐ  QUY ĐỊNH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 03/2015
Trả lương chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm tiền. Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày
12/1/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, có hiệu lực từ
01/03/2015, cụ thể như sau: “Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền
trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả
lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01
tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương”. Trường
hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng
không thể trả lương đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng.  Ngoài ra, Nghị
định này cũng hướng dẫn thanh toán tiền phép năm như sau: (1) Tiền lương làm căn cứ tính tiền phép năm sẽ là tiền lương bình
quân của 06 tháng liền kề trước thời điểm tính, (2) Đối với NLĐ làm việc dưới 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ tính sẽ là tiền
lương bình quân của toàn bộ thời gian làm việc. Ngoài ra Nghị định 05 còn quy định người lao động tham gia cuộc đình công
không đúng trình tự, thủ tục không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật trong thời gian tham gia
đình công.

Mức lương mới đối với chuyên gia tư vấn trong nước. Theo quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015
của BLĐTBXH, Từ 01/03/2015 sẽ áp dụng mức lương mới đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung
cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước. Theo đó, mức lương không quá 40 triệu
đồng/tháng đối với chuyên gia tư vấn thuộc 01 trong các trường hợp: (1) Có bằng đại học đúng chuyên ngành vấn từ 15
năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn, (2) Có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và từ 8 năm kinh
nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn, (3)  Đảm nhiệm chức danh Trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói
thầu tư vấn. Trong những trường hợp cần thiết đòi hỏi chuyên gia tư vấn trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt, khả năng
cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế hoặc điều kiện làm việc khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, mức lương chuyên gia có
thể cao hơn nhưng không quá 1,5 lần mức trên.

Thanh toán chi phí hồi hương cho  thuyền viên.  Ngày 24/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng
dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển và có hiệu lực từ
01/03/2015. Theo đó, chủ tàu phải bố trí cho thuyền viên hồi hương và thanh toán các khoản chi phí trong các trường hợp: (1)
Hợp đồng lao động thuyền viên hết hạn, (2) Thuyền viên bị ốm đau, tai nạn lao động hàng  hải cần phải hồi hương, (3) Tàu bị
chìm đắm, (4) Bán tàu hoặc thay đổi đăng ký tàu, (5) Tàu hoạt động tại khu vực chiến tranh mà thuyền viên không đồng ý tiếp
tục làm việc trên tàu, (6) Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Không được phép phát hành hơn 1 ví điện tử cho 1 tài khoản. Đó là những nội dung quy định tại Thông tư 39/2014/TT-
NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN  hướng dẫn về dịch vụ trung  gian thanh toán, hiệu lực từ ngày 1/3/2015. Theo đó, tổ
chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép: (1) Phát hành hơn 01 điện tử cho 01 tài khoản thanh toán của khách hàng
tại 01 ngân hàng, (2) Cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có
thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử. Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định các nội dung về quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn,
bảo mật, đảm bảo khả năng thanh toán đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
điện tử dịch vụ cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định danh do các tổ chức cung ứng dịch vụ tạo lập trên vật
mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính...), cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị
tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh
toán của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử theo tỷ lệ 1:1 và được sử dụng làm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Vợ chồng vô sinh và phụ nữ độc thân có quyền nhờ mang thai hộ . Ngày 28/1/2015 chính phủ ban hành Nghị định
10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
Theo đó, cặp vợ chồng vô sinh và phụ nữ độc thân có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo nguyên tắc: (1)  Cặp
vợ chồng vô sinh và phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo chỉ định của bác sĩ chuyên
khoa; cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, (2) Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai
hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ được bảo đảm an toàn về đời sống
riêng tư, mật nhân, mật gia đình được pháp luật tôn trọng, bảo vệ, (3) Việc thụ tinh trong ống nghiệm, cho và nhận
noãn, cho nhận tinh trùng, cho nhận phôi, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện,
(4) Việc cho nhận tinh trùng, cho nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người cho và người nhận; tinh
trùng, phôi của người cho phải được hóa để bảo đảm bí mật nhưng vẫn phải ghi rõ đặc điểm của người cho, đặc biệt là yếu tố
chủng tộc. Nghị định hiệu lực từ 15/3/2015.

Quy định mới về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường  đã biển số đăng hoặc đã qua sử dụng được
phép nhập khẩu. Ngày 28/12/ 2014 Bộ GTVT ban hành thông tư 85/2015/TT-BGTVT quy định về việc cải tạo phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ đã có biển số đăng ký hoặc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu. Theo đó, từ ngày 10/3/2015 tổ chức,
cá nhân có liên quan đến hoạt động cải tạo xe cơ giới: (1)  Không cải tạo hệ thống lái của xe cơ giới, trừ trường hợp đối với xe cơ
giới tay lái nghịch nhập khẩu, (2) Không cải tạo lắp đặt giường nằm loại hai tầng lên xe chở người, (3) Không cải tạo tăng kích
thước khoang chở hành lý của xe chở người.  Trường hợp cải tạo để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng mà nội dung
cải tạo không phù hợp với quy định tại Điều 4 Thông tư 85 thì vẫn được thực hiện. Thông tư này hiệu lực từ ngày 10/3/2015  
và thay thế cho Thông tư 29/2012/TT-BGTVT.

Quy định về chế độ ưu tiên về hải quan đối với doanh nghiệp. Ngày 21/1/2015 Chính phủ ban hành Nghị định 08/2015/NĐ-
CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và có hiệu lực
từ 15/3/2015. Theo đó, các doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định thì sẽ được miễn kiểm tra chứng
từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có
dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật; được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế
đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được cơ quan hải quan và các cơ quan kinh
doanh cảng, kho bãi ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra giám sát trước.

Quy định về bán, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Ngày 31/12/2014 chính phủ ban hành nghị định 128/2014
quy định về bán, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1/3/2015. Theo đó, đáng lưu ý là trong
trường hợp bán doanh nghiệp mà có từ hai người đăng ký mua trở lên  thì phải bán theo một trong hai phương thức đấu giá sau:
(1) Đấu giá kế thừa toàn bộ số lao động còn lại, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết một phần số lao động theo quy định của
pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
Nhà nước làm chủ sở hữu, (2) Đấu giá không kế thừa lao động, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết hết số lao động hoặc đã
phê duyệt phương án giải quyết hết số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi
dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ
sở hữu. Trường hợp chỉ một đơn đăng ký mua doanh nghiệp hợp lệ được chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền quyết định bán
doanh nghiệp áp dụng phương thức bán thỏa thuận trực tiếp.


                                                                                      
                                          Cập nhật ngày 26/2/2015

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn