NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC TỪ  5/2014

Từ ngày 15/5/2014 Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh không được mang theo vàng
mếng, vàng nguyên liệu; được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ dưới 300g nhưng khối lượng từ 300g (ba trăm gam)
trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan:

Ngày 28/3/2014, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 11/2014/TT-NHNN quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất
cảnh, nhập cảnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2014 và thay thế Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng
miếng, vàng nguyên liệu; được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai
báo với cơ quan Hải quan. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu
phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí
liên quan phát sinh (quy định cũ phân biệt vàng tiêu chuẩn quốc tế và vàng không phải tiêu chuẩn quốc tế; cá nhân nhập cảnh
được mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng 01kg và phải khai báo Hải quan, nếu vượt quá 01kg thì phải làm thủ tục
gửi tại kho Hải quan phần vượt quá để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài; cá nhân xuất cảnh muốn
mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế phải có giấy phép do Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh nơi cư trú cấp và
phải khai báo Hải quan).

Đối với cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập
xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ trừ trường
hợp đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các
loại trang sức khác; nếu tổng khối lượng vàng trang sức, mỹ nghệ đeo trên người từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải
quan (trước đây không quy định khối lượng vàng trang sức đeo trên người). Đối với cá nhân nước ngoài được phép định cư ở
Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm
gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan (quy định cũ là từ 300g trở lên đối với vàng không phải tiêu chuẩn quốc tế và
không quy định giới hạn khối lượng đối với vàng tiêu chuẩn quốc tế phải khai báo Hải quan nhưng không phải xin giấy phép của
Ngân hàng Nhà nước).

Trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người giúp việc:

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về người giúp việc gia đình có hiệu lực thi hành từ ngày
25/5/2014, trong đó quy định về BHXH, BHYT đối với người giúp việc gia đình. Cụ thể, người sử dụng lao động có trách nhiệm
chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc,
bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để
người lao động tự lo bảo hiểm.

Trường hợp người lao động sống cùng gia đình người sử dụng lao động bị ốm, bị bệnh, người sử dụng lao động tạo điều kiện để
người lao động nghỉ ngơi, khám, chữa bệnh. Chi phí khám, chữa bệnh do người lao động chi trả, trừ trường hợp hai bên có thoả
thuận khác.  

Người sử dụng lao động không phải trả lương cho những ngày người lao động phải nghỉ việc do bị ốm, bị bệnh.

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh: Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở) có hiệu lực từ ngày 20/5/2014,  Sở là cơ quan thuộc
UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo
quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Cơ cấu tổ chức của Sở
thuộc UBND cấp tỉnh gồm có: Văn phòng; thanh tra; phòng chuyên môn, nghiệp vụ; chi cục; đơn vị sự nghiệp công lập. Các Sở
không nhất thiết phải có cơ quan thanh tra, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng Văn phòng UBND cấp tỉnh có Cổng Thông
tin điện tử. Nghị định quy định 17 sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương. Bên cạnh đó còn có các sở đặc thù được tổ
chức ở một số địa phương như Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Sở Quy hoạch Kiến trúc. Ngoài 3 sở đặc thù trên, Nghị định
24/2014/NĐ-CP cũng bổ sung quy định: Cơ quan chuyên môn đặc thù khác chỉ được tổ chức khi thật cần thiết, phù hợp với đặc
điểm, tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương.

Ba trường hợp bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử: Theo Nghị định quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản, trong đó quy định điều kiện hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm
điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân đình chỉ việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm
điện tử để chấn chỉnh hoặc khắc phục nguyên nhân trong 3 trường hợp. Thứ nhất, không duy trì đủ các điều kiện hoạt động xuất
bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trong quá trình hoạt động. Thứ hai, không thực hiện đúng quy định về trách nhiệm của
nhà xuất bản và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. Thứ ba, không chấp hành các
biện pháp quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản. Trường hợp nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân phát hành
xuất bản phẩm điện tử không chấn chỉnh hoặc không khắc phục đối với trường hợp quy định nêu trên thì phải chấm dứt hoạt
động theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5/2014.

Quy định mới trong thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 4 môn; trong đó có 2
môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại
ngữ. Thời gian làm bài đối với mỗi môn thi Toán và Ngữ văn là 120 phút; Lịch sử và Địa lí là 90 phút; Vật lí, Hóa học, Sinh học
và Ngoại ngữ là 60 phút. Về cách tính điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) và điểm xếp loại tốt nghiệp (ĐXL), thay vì chỉ căn cứ vào
điểm các bài thi thì theo Thông tư mới, sẽ kết hợp kết quả thi và điểm trung bình cả năm lớp 12 để tính điểm xét tốt nghiệp, điểm
xếp loại tốt nghiệp. Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp được tính là: Tổng điểm 4 bài thi cộng tổng điểm khuyến khích (nếu có) chia cho
4, sau đó cộng điểm trung bình cả năm lớp 12 và chia 2. Điểm xếp loại tốt nghiệp được tính là: Điểm trung bình 4 bài thi cộng
điểm trung bình cả năm lớp 12 và chia 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/5/2014.


Từ 1/5/2014 , hộ nghèo được vay tối đa 50 triệu đồng: Theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT của Ngân hàng Chính sách xã hội
có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2014, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất,
kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững lên 50 triệu đồng/hộ vay.

Quy định mức phí thẩm định an toàn đối với cây biến đổi gen: Theo Thông tư 36/2014/TT-BTC  có hiệu lực thi hành từ
ngày 15/5/2014quy định mức thu và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến
đổi gen, mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen là 70.000.000 đồng/1
lần thẩm định. Thời hạn nộp phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học chậm nhất sau 5 ngày kể từ khi nhận
được thông báo bằng văn bản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chấp nhận hồ sơ đăng ký là hợp lệ.

                                                                                                              
     Cập nhật ngày 1/5/2014
MÊNH MANG MỘT MÌNH

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn