NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC TỪ  7/2014


Luật Đất đai mới 2013 được kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày
1/7/2014 có nhiều nội dung đổi mới quan trọng về chế độ sở hữu đất đai, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; về
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về đăng ký đất đai, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất; về tài chính đất đai, giá đất; về quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất ...

Cũng để thực hiện Luật Đất đai mới này, Chính phủ đã ban hành 3 nghị định
hướng dẫn và quy định cụ thể việc thực hiện, cũng có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Đó là: Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định
về giá đất; Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có quy định một số ngoại lệ
cấp sổ đỏ cho diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Theo đó, kể từ 1/7, các thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích
tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh thì
chủ sử dụng đất sẽ được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất.Trước đây, Luật quy định đối với trường hợp
thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì chủ sử dụng đất sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng
như quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất.

Luật Đấu thầu 2013 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, thay thế Luật Đấu thầu năm 2005 và bãi bỏ Mục 1 chương VI Luật Xây
dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số
38/2009/QH12.

Theo đó, từ 1/7/2014 các tổ chức, cơ quan lien quan sẽ phải thực hiện phân cấp triệt để trong đấu thầu và quy định chặt chẽ về
trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền, chủ đầu tư trong quá trình
tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, tránh tình trạng khép kín trong đấu thầu. Đồng thời, Luật quy định hình thức đấu thầu mua
sắm tập trung, để áp dụng rộng rãi trong công tác đấu thầu. Theo hình thức này, thay vì tổ chức mua sắm ở hàng trăm cơ quan
khác nhau thì cơ quan mua sắm tập trung sẽ chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm chuyên nghiệp một lần.

Luật cũng dành riêng một mục để quy định về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn Nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế,
nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

Từ ngày 1/7/2014 Luật tiếp dân sẽ có hiệu lực thi hành: Luật Tiếp công dân quy định cụ thể trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức công tác tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan. Cùng với trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1
tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình, người đứng đầu cơ quan còn có trách nhiệm tiếp công dân đột xuất trong
những trường hợp nhất định. Luật cũng quy định rõ khi tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan phải có ý kiến trả lời về việc giải
quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức
thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo thời gian trả lời cho công dân. Quy định này nhằm xác
định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho
công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP Hướng dẫn Luật trọng tài thương mại do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban
hành quy địnhvề thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng của Tòa án đối với hoạt động trọng tài. Theo nghị quyết này, Tòa án
được quyền thụ lý các tranh chấp đã có thỏa thuận về trọng tài trong những trường hợp sau: Các bên đã có thỏa thuận giải quyết
tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài cụ thể nhưng nó đã chấm dứt hoạt động; Trọng tài viên trọng tài vụ việc được các bên lựa
chọn không thể tham gia giải quyết tranh chấp; Trọng tài viên trọng tài vụ việc được lựa chọn từ chối giải quyết tranh chấp
không có thỏa thuận việc lựa chọn người thay thế; Quy tắc tố tụng được các
bên lựa chọn khác với quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài được lựa chọn và trung tâm này không cho phép áp dụng quy tắc
của trung tâm khác; Người tiêu dùng không đồng ý lựa chọn trọng tài theo quy định tại điều 17 Luật Trọng tài thương mại.

Đối với 4 trường hợp nêu trên còn phải đáp ứng điều kiện "các bên không đạt được thỏa thuận thay thế khác".  Nghị quyết này
hiệu lực từ ngày 2-7-2014.

Từ ngày 1/7/2014 sẽ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.
Đó là nội dung của Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa
của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Theo đó, hàng hóa của người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh sẽ được hoàn thuế GTGT nếu: không thuộc Danh mục hàng
hóa cấm xuất khẩu; không thuộc đối tượng cấm đưa lên máy bay; không thuộc các mặt hàng được hoàn thuế GTGT của quan
đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức
quốc tế tại Việt Nam; thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; được mua tại Việt Nam, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập
trong 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh; trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại một
cửa hàng trong một ngày tối thiểu là hai triệu đồng trở lên.

Số tiền thuế GTGT mà người nước ngoài được hoàn là 85%/tổng số tiền thuế của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế; 15%
còn lại là phí dịch vụ hoàn thuế mà ngân hàng thương mại được hưởng. Người nước ngoài được hoàn thuế ngay trước giờ lên máy
bay của chuyến bay người nước ngoài xuất cảnh.

Nghệ sĩ không được hút thuốc trên sân khấu từ ngày 1/7/2014.  Đó là nội dung của thông tư 02/2014/TT -BVHTTDL quy
định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Từ ngày 1/7/2014, diễn viên sẽ không được hút thuốc thật trên
sân khấu trong các tác phẩm có sử dụng liên quan  đến thuốc lá. Các tác phẩm điện ảnh cũng chỉ được sử dụng thuốc lá trong ba
trường hợp: khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật; tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định và phê phán, lên án hành vi sử
dụng thuốc lá. Những tác phẩm đã được cấp phép phê duyệt mà nội dung có hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá không phù hợp
với quy định trên thì trong thời hạn một năm kể từ ngày 1/7/2014 phải bổ sung cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng
chữ hoặc hình ảnh.

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất sẽ có hiệu lực từ ngày 5/7/2014 và thay thế Thông tư số
17/2009/TT-BTNMT; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông
số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung
một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng
ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
nội dung hồ sơ địa chính; việc lập hồ sơ địa chính và lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số; việc cập nhật,
chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Theo đó, thủ tục đăng ký GCNQSDĐ lần đầu phải có: Đơn đăng ký theo Mẫu số 04/ĐK; Một trong các loại giấy tờ chứng minh
quyền sở hưu, quyền sử dụng theo quy định Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Chứng từ
thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thông tư cũng quy định thủ tục cấp đổi Giấy chứng
nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng hồ sơ phải có: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; Bản gốc
Giấy chứng nhận đã cấp; Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy
CN đối với trường hợp chuyển QSDĐ, quyền SH tài sản gắn liền với đất trước 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy
CN nhưng không lập hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định (mua bán giấy tay, ...).

Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 5/7/2014và thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về bản đồ địa chính, bao gồm: quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản
của việc lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất. Thông tư này có hiệu lực từ 5/7/2014
thay thế Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về
thành lập bản đồ địa chính.

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đã được Chính phủ ban
hành với nhiều quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của doanh
nghiệp bán hàng đa cấp, đồng thời bảo vệ người tham gia bán hàng đa cấp trước các hành vi lừa đảo, trục lợi sẽ hiệu lực từ
1/7/2014, thay thế Nghị định 110/2005/NĐ-CP: Nghị định quy định rõ, hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đáp
ứng các quy định của pháp luật có liên quan. Những hàng hóa không được kinh doanh theo phương thức đa cấp gồm: Hàng hóa
thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp khẩn
cấp buộc phải thu hồi, cấm lưu thông hoặc tạm ngừng lưu thông theo quy định của pháp luật. Hàng hóa là thuốc; trang thiết bị y
tế; các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản), thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; các loại hoá chất nguy hiểm và
sản phẩm hoá chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật cũng không được kinh doanh theo phương thức đa cấp. Ngoài ra,
mọi loại hình dịch vụ hoặc các loại hình kinh doanh khác không phải là mua bán hàng hóa, không được tiến hành kinh doanh theo
phương thức đa cấp, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

Nghị định cũng quy định Cấm kinh doanh theo mô hình kim tự tháp và doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải vốn pháp định 10
tỷ đồng. Tiền ký quỹ cũng được nâng lên mức 5 tỷ đồng so với mức tối đa 1 tỷ đồng theo quy định trước đây. Cụ thể, Nghị định
yêu cầu doanh nghiệp phải ký quỹ một
khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ
sở chính...                                                                                                   
                            Cập nhật ngày 23/6/2014

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn