Xuất bản phẩm trẻ em phải ghi rõ đối tượng phục vụ. Có hiệu lực từ ngày 1-10, Thông tư 09/2017/TT-BTTTT quy định chi
tiết khoản 2 điều 46 Luật Trẻ em về tỉ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ; yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát tin, bài,
chương trình liên quan đến trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất
bản phẩm. Thông tư 09 áp dụng đối với các cơ quan báo chí; nhà xuất bản, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm; cơ quan chủ quản
báo chí, cơ quan chủ quản nhà xuất bản; sở thông tin và truyền thông các tỉnh, TP; các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.
Theo đó, xuất bản phẩm dành cho trẻ em (trừ sách giáo khoa) phải ghi rõ đối tượng phục vụ tại bìa 4 và trang tên sách theo các
lứa tuổi sau: dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi, dành cho trẻ em từ 11 đến dưới 16 tuổi. Đối
với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, khi thông tin về những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc
là người liên quan, phải làm mờ hoặc che mặt và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em theo điều
33 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Sử dụng lao động nước ngoài phải giải trình nhu cầu qua mạng. Theo Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày
2-10-2017 về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (NLĐNN), trước ít nhất 20 ngày kể từ
ngày dự kiến sử dụng NLĐNN, người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng
người lao động nước ngoài qua mạng điện tử. Hiện việc nộp tờ khai và báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng NLĐNN  được thực
hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng (theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016). Như vậy, so với
quy định nộp hồ sơ giấy báo cáo giải trình như hiện tại thì việc nộp hồ sơ qua mạng điện tử đã rút ngắn thời gian yêu  cầu thực
hiện đối với người sử dụng lao động.

Ba trường hợp công ty kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng cảnh báo. Theo Thông tư 87/2017/TT-BTC có hiệu
lực từ ngày 10-10-2017, công ty kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng cảnh báo khi rơi vào 1 trong 3 trường hợp dưới
đây: (1) Tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180% trong tất cả các kỳ báo cáo trong 3 tháng liên tục; (2) Tỷ lệ vốn khả dụng
đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 150% đến dưới 180%; (3) Báo cáo tỷ lệ an toàn
tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không chấp thuận (hoặc ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến
(hoặc không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn
khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180%. Tổ chức kinh doanh chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng
cảnh báo khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng
phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Quy định về ngoại tệ trong trò chơi điện tử có thưởng. Theo Thông tư 11/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/10/2017,
doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được phép mua ngoại tệ để phục vụ hoạt
động kinh doanh này theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác trên cơ sở xuất trình chứng từ, giấy tờ đảm
bảo giao dịch hợp pháp, hợp lệ.   Thông tư 10/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/10/2017 cũng đã hướng dẫn cụ thể việc
nhận tiền thưởng bằng ngoại tệ đối với người chơi casino cả trong trường hợp nhận ngoại tệ bằng tiền mặt và bằng chuyển khoản.
Tuy nhiên, Thông tư 10/2017/TT-NHNN chỉ áp dụng cho người chơi là người nước ngoài.

Giảng viên ngành y phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh . Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày
23/10 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ
ĐH. Theo đó, giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám chữa bệnh phải  có chứng
chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở
thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khỏe theo quy định. Ngoài ra, theo Thông tư 22, ngành đăng ký đào tạo phải phù hợp
với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa  phương,
vùng miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo. Việc mở ngành đã được xác định trong phương
hướng, kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo. Tên ngành đăng ký đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV theo quy
định (gọi là Danh mục đào tạo). Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu bảo đảm về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ
cấu để tổ chức đào tạo trình độ ĐH ngành đăng ký. Cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu  giảng dạy,
nghiên cứu, học tập theo yêu cầu của ngành đăng ký đào tạo trình độ ĐH… Đây là những điều kiện cần thiết để mở  ngành đào
tạo trình độ ĐH.

Chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 quy
định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư
vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước có hiệu lực từ
25/9/2017.

8 nhóm thiết bị phải kiểm định chặt về an toàn lao động. Bộ Công Thương  ban hành Thông tư số 09/2017/TT- BCT quy
định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Theo đó, 8 đối tượng
kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương,
bao gồm: Đối tượng kiểm định nhóm A (nhóm A) là nồi hơi nhà máy điện; đối tượng kiểm định nhóm B (nhóm B) là nồi hơi công
nghiệp có áp suất trên 16 bar, bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng; đối tượng kiểm định nhóm C (nhóm
C) là hệ thống điều chế, nạp, cấp, bình, bồn, bể chứa sản phẩm dầu khí, khí dầu mỏ (LPG, LNG, CNG), đường ống vận chuyển,
phân phối khí dầu mỏ cố định bằng kim loại và đường ống công nghệ trong các công trình dầu khí trên đất liền. Thông
09/2017/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2017 và bãi bỏ Thông tư số 35/2009/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2009
của Bộ Công Thương quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn.

Từ năm 2020, cấm Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty đại chúng. Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng
dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 và bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-
BTC ngày 26/7/2012. Theo đó, tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty đại chúng có những thay đổi sau: Từ
ngày 01/8/2020: Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng
(hiện tại vẫn cho phép nếu được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên). Từ ngày 01/8/2019: Thành viên
HĐQT của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác. Ngoài ra, Nghị định còn bổ
sung thêm một số nội dung đáng chú ý như: Công bố thông tin thu nhập của Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng
trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. Đại hội đồng cổ
đông được trao quyền trong việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty do HĐQT xây dựng.

Quản lý sử dụng phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn. Thông tư 49/2016/TT-BLĐTBXH ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn do Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Ngày 01/8/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá
nhân dùng trong công việc hàn (Ký hiệu: QCVN 27:2016/BLĐTBXH) có hiệu lực thi hành. Để ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm,
yếu tố hại gây tổn thương mắt, giảm thị lực để bảo vệ mắt cho người lao động khi hàn và cắt kim loại bằng nhiệt. Phương tiện
bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn phải được bảo quản trong môi trường khô ráo thoáng mát, cách xa vật phát nhiệt,
không bị ảnh hưởng của các dung môi có hại và theo dúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng phương tiện bảo vệ
mắt nhân dùng trong công việc hàn phải đúng mục đích, đúng chức năng và theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Chê độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy
định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT có hiệu lực
từ ngày 1-8. Theo đó, trước đây, Thông tư 28 quy định: "Thời gian nghỉ hè của GV thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng,
được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)". Nay, Thông tư 15 sửa đổi nội dung trên như sau: "Thời gian nghỉ hè hằng
năm của GV là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ
cấp (nếu có)". Như vậy, quy định mới làm rõ thêm rằng khoảng thời gian 2 tháng này đã bao gồm thời gian nghỉ phép hằng năm,
nhằm phù hợp với quy định tại Bộ Luật Lao động, đồng thời bảo đảm chính sách đặc thù đối với GV. Ngoài ra, Thông tư
15/2017/TT-BGDĐT còn bổ sung quy định về chế độ làm việc đối với GV trường dự bị đại học. Theo đó, thời gian làm việc của
GV trường dự bị đại học là 42 tuần (tương tự GV tiểu học, GV THCS và THPT). GV trường dự bị đại học còn được áp dụng chế
độ giảm định mức tiết dạy: GV chủ nhiệm lớp dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần; GV nữ trường dự bị đại học nuôi con nhỏ dưới
12 tháng được giảm 3 tiết/tuần; tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện. Mức lương cơ sở tăng 1.300.000 đồng/tháng là căn cứ tính mức
lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm xã
hội Việt Nam vừa ban hành công văn 2159/BHXH-BT, hướng dẫn mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao
động - bệnh nghề nghiệp và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn theo mức lương cơ sở mới; từ ngày 1-7-2017.
Đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP. Trong đó, người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu
quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 123 - Luật Bảo hiểm xã hội
năm 2014. Từ 1.7.2107, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng thay đổi, mức cao nhất là 26.000.000 đồng/tháng (1.300.000
đồng/tháng x 20 lần).

Cấm tự ý đưa hình ảnh trẻ em lên mạng. Nghị định 56/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/7 quy định chi tiết một số điều
của Luật Trẻ em quy định một số thông tin về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em phải được bảo vệ trên môi
trường mạng: tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá nhân, thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án, hình ảnh
cá nhân... Ngoài ra, những thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại; địa
chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập
các mối quan hệ bạn bè của trẻ em; thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em cũng phải được bảo vệ. Cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên
mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên... Những cơ quan này phải sử dụng
các biện pháp, công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, các thông điệp cảnh báo nguy cơ
khi trẻ em cung cấp, thay đổi thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, trẻ em từ đủ 7 tuổi
trở lên và cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật có quyền yêu cầu cơ quan, tổ
chức cung cấp dịch vụ và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng xóa bỏ các thông tin bí mật đời sống riêng tư của
trẻ em để bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Những trường hợp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng cần được
áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp. Không đấu giá tài sản nhà nước ở nước ngoài.

không đấu giá chứng khoán và tài sản của Nhà nước ở nước ngoài. Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật
Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực thi hành từ 1/7 nêu rõ, không đấu giá chứng khoán và tài sản của Nhà
nước nước ngoài. Những tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá thì phải thực hiện thủ tục đấu giá theo quy
định của Luật đấu giá tài sản 2016. Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá gồm: Tài sản Nhà nước theo quy
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp
luật.

Hướng dẫn điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Đây là quy định tại Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định
69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vụ mua bán nợ có hiệu lực từ ngày 3/7. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh vụ mua bán
nợ cần lưu ý một số điều kiện: (1) Khi bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, về hoạt động
kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quy định tại điều lệ; (2) Vốn điều lệ/vốn
đầu tư thực góp hạch toán trên bảng cân đối kế toán phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định
69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; (3) Người quản lý doanh nghiệp tại thời điểm được
bổ nhiệm phải có bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn
mà mình sẽ đảm nhận;

Thủ tục hải quan đối với hàng bị lưu giữ. Nghị định 169/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định về việc xử lý hàng hóa
do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam. Theo đó, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ do người nhận hàng
không đến nhận, hoặc từ chối nhận hàng: Người vận chuyển được mang bán đấu giá nhưng phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu
hàng hóa theo quy định. Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định, người vận chuyển
phải nộp kèm các giấy tờ sau đây cho cơ quan hải quan: Văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng
hóa bị lưu giữ; bản chính bằng chứng liên quan đến việc thông báo về hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại Điều 7 của nghị định
này. Ngoài ra, một số quy định mới về lao động, tiền lương, dạy nghề, hàng hải… cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2017.

Miễn tiền sử dụng đất nhiều dự án nhà ở. Nghị định 35/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng
đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 20/6 quy định: miễn tiền sử dụng
đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời
sống cho người lao động theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian miễn tiền thuê đất là thời
gian xây dựng cơ bản, tối đa là 3 năm từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; sau thời gian này, miễn
thêm từ 11 - 19 năm, tùy từng loại dự án đầu tư. Đặc biệt, nghị định không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với
dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.

Cơ chế tài chính đặc thù với Tp.HCM. Nghị định 48/2017 của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế,
chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP.HCM, có hiệu lực thi hành từ 10/6 nêu rõ: khi Tp.HCM triển khai các công
trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi vượt quá khả năng cân đối của ngân
sách địa phương, Tp.HCM sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện. Để sử
dụng hiệu quả quỹ đất của thành phố, UBND Tp.HCM được tạm ứng từ nguồn ngân sách thành phố hoặc từ nguồn vay cho các
dự án xây dựng cơ hạ tầng thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi thực
hiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn vốn vay. Về việc vay vốn đầu tư phát triển, Tp.
HCM được vay vốn đầu tư trong nước thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; được vay lại vốn vay
ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng...

Tăng phí khám chữa bệnh. Thông tư số 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực từ 1/6 quy định, các cơ sở
y tế sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y
tế. Khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa
bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp. Theo đó, mức giá
khám bệnh được quy định từ 29.000 đến 39.000 đồng theo từng hạng bệnh viện từ trạm y tế xã đến bệnh viện hạng đặc biệt .
Mức giá ngày giường bệnh theo quy định mới cũng được nâng lên khá cao từ 54.000 đến 362.800 đồng. Một số thủ thuật, xét
nghiệm cũng được điều chỉnh tăng giá 20%-30% so với mức giá hiện hành.

Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội. Nghị định 44/2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6 quy định: Giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ
đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
(trừ đối tượng là người giúp việc) gồm: Giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên lương cơ sở đối với người lao động gồm: Hạ sĩ quan,
chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang
theo học được hưởng sinh hoạt phí). Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một đến dưới ba
tháng sẽ thực hiện quy định trên kể từ ngày 1/1/2018.

                                                                                 
                                          Cập nhật ngày 12/10/2017