MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI CỦA CHÍNH PHỦ
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn
Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ;

Nghị định 01/2014/NĐ-CP  ngày 03/01/2014 về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam;

Thông tư 216/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 ngày sửa đổi Thông tư 38/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp,
quản sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán;

Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
thị trường chứng khoán;

Thông tư 22/2013/TT-BTP ngày  31/12/2013 ngày hướng dẫn Nghị định 24/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia
đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn Nghị định 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ;

Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong
nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ;

Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền ;

Thông tư 36/2013/TT-NHNN  ngày 31/12/2013 Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu
trực tiếp ra nước ngoài ;

Thông tư 37/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi
nợ bảo lãnh cho người không cư trú ;

Thông tư 38/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để
ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thông tư liên tịch 265/2013/TTLT-BQP-BCA ngày 31/12/2013 quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân
sự trong Quân đội;

Nghị định 221/2013/NĐ-CP  ngày 30/12/2013  quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc;

Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013  về thanh toán bằng tiền mặt;

Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày  26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt
Nam;

Thông tư 33/2013/TT-NHNN  ngày 26/12/2013 hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt
của ngân hàng được phép ;

Thông tư 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm
trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án
sử dụng vốn Nhà nước;

Nghị định 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế
giá trị gia tăng;

Nghị định 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành
vi chống người thi hành công vụ;

Thông tư 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng
khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng
khoán Việt Nam;

Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện
mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá
nhân và cơ quan có thuê mướn lao động;

Thông tư 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định Báo cáo thống kê áp
dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư 188/2013/TT-BTC ngày 9/12/2013  của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu
quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;

Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 9/12/2013 của Chính phủ về việc quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ;

Thông tư 28/2013/TT-NHNN ngày 5/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả
trong ngành ngân hang;

Thông tư 29/2013/TT-NHNN ngày 6/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

Thông tư 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại
Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ;

Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua
bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thông tư 49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tiêu chí
xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm ;

Thông tư 23/2013/TT-NHNN ngày 19/11/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc các tổ chức tín dụng Nhà
nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương
mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Thông tư 167/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
34/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012 hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;

Quyết định 124/QĐ-TANDTC ngày 15/11/2013 của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền
nghĩa vụ thành viên Hội nghị Lahay về tư pháp quốc tế của Việt Nam trong ngành Tòa án nhân dân;

Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế;

Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao
động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn
lao động;

Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Giá;

Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường;

Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ;

Nghị định 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ
chứng thực chữ ký số và Nghị định 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Nghị định 133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013  sửa đổi Nghị định 54/2013/NĐ-CP bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín
dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;

Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập
thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan;

Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
thuế

Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi
hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Nghị định 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013  của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị quyết 49/2013/QH13 ngày
21/06/2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ
gia đình, cá nhân;

Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mẫu và nội
dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Nghị định 123/2013/NĐ-CP cngày 14/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư;

Nghị định 124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo
trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
58/2009/NĐ-CP ngày 13/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án
dân sự về thủ tục thi hành án dân sự;