Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng, lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm
giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố;

Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây
dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý
phát triển nhà và công sở;

Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 4/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng,
chống rửa tiền;

Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;

Nghị định 114/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống
cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
Thông tư 136/2013/TT-BTC ngày 3/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện
toán;

Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 2/10/2013 của Chính phủ về việc quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ
người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian
làm thủ tục trục xuất;

Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo
dục tại xã, phường, thị trấn;

Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 Quy định quá trình giải quyết tố cáo;

Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã,
phường, thị trấn;

Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ
tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

Quyết định 1023/QĐ-BHXH ngày 23/9/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục
hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội áp dụng cho Bảo hiểm xã
hội các tỉnh, cấp huyện;

Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP
ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày
19/11/2007 của Chính phủ;

Nghị định 105/2013/NĐ-CP 16/9/2013 ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
kế toán, kiểm toán độc lập;

Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư
08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về
tranh chấp lao động;

Nghị định 103/2013/NĐ-CP cngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản;

Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013  của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân
hàng thương mại;

Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật
sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng;

Nghị định 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 quy định tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân;

Nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn được giao;

Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ
trưởng Bộ Xây dựng ban hành;

Thông tư 24/2013/TT-BYT ngày 14/8/2013 Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm do Bộ trưởng
Bộ Y tế ban hành;

Thông tư 109/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè
Thu năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013  hướng dẫn hoạt động gia công thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 8/8/2013 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện do
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/2013 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ
hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành;

Thông tư 17/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/3013 quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa ;

Nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/3013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn được giao;

Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá;

Văn bản hợp nhất 2201/VBHN-BTTTT ngày 1/8/2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2008/NĐ-CP về
chống thư rác do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

Văn bản hợp nhất 2202/VBHN-BTTTT ngày 1/8/2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

Quyết định 48/2013/QĐ-TTg  ngày 1/8/2013 về góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Thông tư 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu
nại do Thanh tra Chính phủ ban hành;

Thông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
do Thanh tra Chính phủ ban hành

Thông tư 10/2013/TT-BTC ngày 30/5/2013 về mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công
thương ban hành;

Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc
ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 22/5/2013 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;

Nghị định 54/2013/NĐ-CP bổ sung Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty
Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

Thông tư 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn
thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành;

Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong
việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;

Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao
động, vệ sinh lao động;

Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động;

Nghị định 24/2013/NĐ-CP Ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình
về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Nghị định 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP
ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI CỦA CHÍNH PHỦ