Thông tư 35/2013/TT-BTC ngày 1/4/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2010/TT-
BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

Quyết định 563/2013/QĐ-NHNN Ban hành quy trình mua, bán vàng miếng của NHNN;

Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 28/1/2013 Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi
ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư số 01/2013/TT-NHNN ngày 07/1/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày
18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa
các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/17/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Thông tư 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng;

Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài đối với khách hành vay là người cư trú;

Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa;

Thông tư số 34/2012/TT-NHNN ngày 27/12/2012 Quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam;

Thông tư số 32/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá
nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Quyết định số 2646/QĐ-NHNN ngày 21/12/2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong
thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối
với các ngân hàng;

Thông tư số 33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Thông tư số 31/2012/TT-NHNNN ngày 26/11/2012 Quy định về ngân hàng hợp tác xã;

Thông tư số 26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012 Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc
niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần;

Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN ngày 6/4/2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp;

Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Nghị định 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012  sửa đổi Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Thông tư 25/2012/TT-NHNN ngày 6/9/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp
luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thông tư 24/2012/TT-NHNN ngày 23/8/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư
11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay
vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng;

Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng;

Thông tư 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước;

Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN ngày 6/4/2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp;

Quyết định 06/2012/QĐ-KTNN ngày 11/4/2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài
chính, ngân hàng;

Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu hồ sơ kiểm toán;

Nghị định 32/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;Nghị
định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung;

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 3/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc đăng ký,
cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển;

Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng;

Thông tư 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước;

Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN ngày 6/4/2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp;

Quyết định 06/2012/QĐ-KTNN ngày 11/4/2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài
chính, ngân hàng;

Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu hồ sơ kiểm toán;

Nghị định 32/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;

Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung;

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 3/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc đăng ký,
cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển;

Thông tư 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sử dụng các phương tiện thanh
toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;

Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ về việc quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,
hoàn trả của viên chức;

Nghị định 03/2012/NĐ-CP ngày 19/1/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày
22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Thông tư 02/2012/TT-BCT ngày 18/1/2012 của Bộ Công Thương về việc quy định nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo
hạn ngạch thuế quan năm 2012;

Quyết định 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/1/2012 về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH PHỦ
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn