Quyết định 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản
lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg;

Nghị định 02/2012/NĐ-CP ngày 11/1/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt
giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ;

Thông tư 02/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy
sản khô dùng làm thực phẩm;

Thông tư 02/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012  của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong
lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam;

Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 3/1/2012 của Bộa Tài chính về việc hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
phải kiểm dịch;

Thông tư 201/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất
khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư;Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín
dụng;

Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày
26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng
dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế
thu nhập doanh nghiệp;

Thông tư số 09/2011/TT-BTC Ngày 21/01/2011 hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN) đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị
trường chứng khoán;

Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-
CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định 80/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học
và công nghệ;

Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá;

Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật
tự, an toàn xã hội;

Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục
đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định 52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá;

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại
hàng hoá ASEAN;

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

Nghị định 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài
nguyên;

Nghị định 43/2010/NĐ-CP Ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Quyết định 36/2010/QĐ-TTg Ngày 15/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản
phẩm, hàng hóa" ;

Thông tư 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng
đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thoả thuận ;
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn
MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH PHỦ