Thông tư 14/2019/TT-NHNN ngày 30/8/2019 sửa đổi Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định
kỳ của Ngân hàng Nhà nước;

Thông tư 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài
sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 sửa đổi Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép,
tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam ban hành;

Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản
lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;

Nghị định 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho
Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển
giao;

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về quản lý, sử
dụng đất trồng lúa;

Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng;

Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ
trường;

Nghị định 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019  hướng dẫn Luật Đặc xá;

Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp
phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao
động;

Nghị định 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà
ở;

Thông tư 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về
đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ
Tài chính ban hành;

Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát
triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công
thương ban hành ;

Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 hướng dẫn Luật Thủy sản;

Nghị định 24/2019/NĐ-CP ngày 5/3/2019 sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật nuôi
con nuôi;

Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Thông tư 03/2019/TT-BCT ngày 22/1/2019 quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương;

Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 quy định về kiểm toán nội bộ;

Thông tư 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về
hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Thông tư 43/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn
Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ;

Thông tư 42/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định về
cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là
người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;  

Thông tư 44/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về
trang bị, quản lý, vận hạnh và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam ban hành;

Thông tư 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về
hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam ban hành;

Thông tư 46/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp
đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu
cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban
hành;  

Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán
áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài
chính ban hành ;

Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;  

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung
cấp dịch vụ;

Thông tư 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018 quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý
tài sản của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ;

Thông tư 26/2018/TT-BCT ngày 14/9/2018 sửa đổi Phụ lục IV kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT
quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc do
Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 5/9/2018 quy
định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo do Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ
Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;

Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 5/9/2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự
kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước
ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày  4/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực
phẩm;

Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 về kinh doanh khí;

Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018  về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định
69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 quy định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội
đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

Nghị định 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ;

Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang ;

Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình
thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương;

Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất;

Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật
chất lượng sản phẩm, hàng hóa ;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 hướng dẫn Luật Thủy lợi ;

Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 hướng dẫn Luật Đường sắt ;

Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người ;

Nghị định 64/2018/NĐ-CP ngày 7/5/2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản ;

Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ;

Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 4/5/2018  quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do
Bộ Y tế ban hành;

Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính ;

Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp .

Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ Công
thương ban hành;

Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt
động in;

Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018  quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở
hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

Thông tư 02/2018/TT-NHNN ngày 12/2/2018 sửa đổi Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông
tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm;

Nghị định 19/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất
ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Thông tư 11/2018/TT-BTC ngày 31/1/2018  sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị
định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017 về sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định
giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định
113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành;

Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ
phần;

Nghị định 128/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự;

Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động
dầu khí;

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu
Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu ;

Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền
thuê đất, thuê mặt nước;

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về thành lập,tổ chức, hoạt động, giải thể và
quản lý cơ sở trợ giúp xã hội;

Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 6/11/2017 về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam;

Nghị định 102/2017/NÐ-CP ngày 1/9/2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Thông tư 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân do
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành;

Nghị định 100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 về sửa đổi Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức
ăn chăn nuôi, thủy sản;

Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà
nước trong hoạt động thương mại;

Thông tư 186/2017/TT-BQP ngày 9/8/2017 quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu
nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý;

Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;

Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú
y;

Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng
phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành;

Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh,
thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Thông tư 02/2017/TT-NHNN ngày 17/5/2017 quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 hướng dẫn Luật đấu giá tài sản;

Nghị định 61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 hướng dẫn việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ
xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của
khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn;

Nghị định 55/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra;

Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành;

Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép
xây dựng ;  

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh
vực giáo dục ;

Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa;

Nghị định 37/2017/NĐ-CP  ngày 4/4/2017 về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển;  

Nghị định 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản ;

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao
dịch liên kết ;

Nghị định 07/2017/NĐ-CP ngày 25/1/2017 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực
điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam;

Thông tư 01/2017/TT-BTP ngày 4/2/2017  quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi
hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành;

Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá
quốc tế;

Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017  về kinh doanh casino;

Nghị định 04/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ;

Nghị định 05/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường
thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam;

Nghị định 02/2017/NĐ-CP về ngày 9/1/2017  cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để
khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai;

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 hướng dẫn Luật kế toán ;

Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;

Thông tư 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám, chữa bệnh đột quỵ trong cơ sở khám, chữa
bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;  

Thông tư 46/2016/TT-BYT Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng do
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;  

Nghị định 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò
chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ;

Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam ban hành

Nghị định 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016  về kinh doanh hàng miễn thuế;

Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu
biển;

Nghị định 172/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách
phát triển thủy sản;

Nghị định 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát
thông tin an ninh hàng hải;

Nghị định 173/2016/NĐ-Cp ngày 27/12/2016  quy định về tổ chức và họat động của Thanh tra
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Nghị định 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng
biển Việt Nam;

Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng
sản;

Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Chính Phủ ban hành ;

Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 15/9/2016 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018

Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 13/10/2016 về lệ phí trước bạ;

Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 29/9/2016 hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho
bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư
kinh doanh có điều kiện;

Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ;

Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 13/9/2016  sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ
áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc  

Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20/1/2016 sửa đổi Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về
thành lập và quản lý quỹ mở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ;

Thông tư 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng do Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ;

Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 3/12/2015 quy định về hành nghề chứng khoán do Bộ trưởng Bộ
Tài chính ban hành;

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;

Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 5/11/2015 sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 hướng dẫn Luật hộ tịch;

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn Luật đầu tư;

Nghị định 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên
chế công chức;

Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ;

Nghị định 99/2015/NĐ-CP này 20/10/2015 hướng dẫn Luật Nhà ở;

Thông tư 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 bổ sung Điều 25a vào Thông tư 15/2014/TT-BCA quy
định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành;

Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

Nghị định 95/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 hướng dẫn Luật Dầu khí ;

Nghị định 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về an ninh hàng không;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định 57/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý
phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch;

Nghị định 112/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 sửa đổi Quy định về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù
đối với Thủ đô Hà Nội tại Điều 5 Nghị định 123/2004/NĐ-CP;

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra do
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành;

Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản do Chính
phủ ban hành ;

Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại do Chính phủ
ban hành ;

Thông tư 140/2015/TT-BTC ngày 3/9/2015 sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ
phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 7/9/2015 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông
tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính ban
hành.

Nghị định 66/2015/NĐ-CP ban hành 12/8/2015 quy định về Nhà chức trách hàng không;

Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 27/8/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 1/7/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự;

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường ban hành;

Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật
Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;

Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 Quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước ban hành;

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định 57/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý
phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch;

Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 15/6/2015 về quản lý chất thải và phế liệu;

Nghị định 51/2015/NĐ-CP ngày 26/05/2015 về cấp ý kiến pháp lý;

Thông tư 62/2015/TT-BTC ngày 5/5/2015 sửa đổi Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm
ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;

Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề
nghiệp;

Thông tư 20/2015/TT-BCA ngày 14/5/2015 về Nội quy trường giáo dưỡng do Bộ trưởng Bộ Công
an ban hành;

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn;

Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái
sinh;

Thông tư 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 hướng dẫn về hợp đồng xây dựng;

Thông tư 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng do Bộ Tư
pháp ban hành ;

Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 Quy định về quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ;

Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 hướng dẫn Luật Công chứng. Có hiệu lực từ ngày
1/5/2015;

Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra;

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ
năng nghề quốc gia;

Nghị định 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức
và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương
binh và Xã hội;

Thông tư 08/2015/TT-BQP ngày 2/3/2015 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối
với đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng ;

Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Nghị định 13/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 sửa đổi Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP hướng dẫn
Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam;

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế ;

Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản;

Nghị định 03/2015/NĐ-CP ngày 6/1/2015 quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường ;

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 hướng dẫn Bộ luật Lao động;

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định
44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ;